Av Ivar Lima og Ingunn Helde

En rekke studier viser at de yngste barna i en skoleklasse har større risiko for å få en ADHD-diagnose enn de eldste barna. Særlig når en sammenligner gutter født i fjerde kvartal med gutter født i første kvartal er denne tendensen markant. Dette blir ofte antatt å ha sammenheng med at de yngste barna i gjennomsnitt er mindre modne i forhold til eldre barn i samme skoleklasse.

I denne artikkelen undersøker vi om mottak av hjelpestønad for barn, og mottak av arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd senere i livet påvirkes av når på året man er født.

Vi finner at barn født sent på året har betydelig høyere risiko for å motta hjelpestønad enn barn født tidlig på året.Sammenhengen er sterkest blant gutter. Det er ingen sammenheng mellom fødselsmåned og mottak av hjelpestønad for barn i alderen 0-5 år blant gutter, mens vi finner en svak sammenheng blant jenter. For begge kjønn er det likevel slik at forskjellen i all hovedsak oppstår etter skolestart. Dette gir støtte til antakelsen om at sammenhengen handler om å være yngst i en skoleklasse. Blant de som er født sent på året er det langt flere som har ADHD-diagnoser, og det forklarer nesten hele forskjellen i mottak av hjelpestønad sammenlignet med de født tidlig på året. 

Vi finner en tendens til at de som er født i november og desember oftere mottar uføretrygd i 20-årsalderen sammenlignet med de som er født i januar. Blant jenter er det for eksempel 0,2 prosentpoeng flere mottakere av uføretrygd blant de født i desember sammenlignet med de født i januar. Denne sammenhengen er svakere enn den vi så for mottak av hjelpestønad, men særlig blant jenter har vi grunnlag for å hevde at denne sammenhengen er reell. For mottak av AAP ved fylte 20 år finner vi en klar og signifikant tendens til at både gutter og jenter født sent på året oftere mottar ytelsen. Vi finner videre at mange av de som mottok hjelpestønad fordi de var født sent på året, senere begynner å motta AAP.

 

 

ENGLISH SUMMARY

A number of studies have found that the youngest children in a school class have a higher risk of getting an ADHD-diagnosis. It is often argued that this is because the youngest children are less mature than their older classmates.In this article we investigate whether receiving attendance allowance for children, or receiving a work assessment allowance (AAP) or disability pension later in life, is affected by month of birth. In Norway, most children start at school the same calendar year as they become 6 years old. The children born in January are the oldest in a school class, while children born in December are the youngest. Our analysis is based on Norwegian registry data, containing all children born in Norway from 1983 to 1997. We follow them from birth until the month they become 20 years old.

We find that children born towards then end of the year have a significantly higher risk of receiving attendance allowance compared to children born early in the year. The association is strongest among boys. There is no correlation of birth and the reception of attendance allowance for children aged 0-5 years among boys, while we find a weak correlation among girls. For both gender, however, the difference in attendance allowance between those born early and late in a year mainly arises in school age. This suggests that the association between month of birth and receiving attendance allowance is a result of being youngest in a school class. Among those born towards the end of the year, there are far more children who receive attendance allowance because of an ADHD-diagnosis. This diagnosis alone explains almost the entire association between month of birth and receiving attendance allowance.

We also find that children born in November and December are more likely to receive disability pension when they become 20 years old compared to children born in January. Among women, there are 0.2 percentage points more recipients of disability pension among those born in December compared to women born in January. This association is weaker than the one we observed for receiving attendance allowance in school age. We find a clear and statistically significant tendency for both boys and girls born towards the end of the year, to receive work assessment allowance compared to persons who are born early in the year. We also find that many of those who received attendance allowance because they were born late in the year, later receive work assessment allowance as they reach their twenties.