Av Magne Bråthen

Artikkelen viser utviklingen i antall mottakere de første 22 månedene med den nye ytelsen, med en beskrivelse av hvem som utgjorde gruppen i desember i fjor, fordelt på demografiske kjennetegn som alder kjønn, bosted og landbakgrunn. Vi ser også på hvor mange som har en tilknytning til arbeidslivet i form av at de kombinerer ytelsen med arbeid. Avslutningsvis ser vi nærmere på oppfølgingsarbeidet rettet mot denne gruppen, og hvor mottakerne havner etter de ikke lenger er registrert med arbeidsavklaringspenger fra NAV.