Spørsmål og svar om feiltolkning av EØS-reglene

Her finner du svar på noen av de mange spørsmålene som har kommet til oss om feiltolkningen av EØS-reglene. Vi oppdaterer oversikten løpende. Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på nedenfor, eller du har mottatt arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger og tror du kan være rammet av feiltolkningen kan du ringe: 21 05 21 05.

Jeg har en sak før 1. juni 2012 og tror jeg kan være rammet. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger en avklaring i Høyesterett og regjeringen har besluttet hvordan disse sakene skal håndteres. Inntil det er på plass kan vi ikke behandle saker før 1. juni 2012.

Hva er status i saken min?

Forventet saksbehandlingstid finner du i det siste brevet fra NAV om saken din. 

Hvis vi trenger mer informasjon i saken din, vil vi ringe deg (fra telefonnummer 55 55 33 33), ta kontakt via post eller sende deg melding på Ditt NAV. NAV ber ikke om sensitive opplysninger over telefon. 

Jeg har spørsmål eller nye opplysninger om saken min

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å gi NAV nye opplysninger i saken din, så ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 21 05 21 05. Da vil du få direkte kontakt med en fra innsatsteamet. Du kan også sende melding via Ditt NAV.

Jeg lurer på om dette også kan gjelde min sak?

Hvis du har vært i et EU-/EØS-land etter 1. juni 2012 og har fått stoppet utbetalinger av arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger eller fått et tilbakebetalingskrav fordi du har mottatt ytelsene under utenlandsoppholdet, så kan du være rammet av feiltolkingen. Ring oss på 21 05 21 05. Da vil vi vurdere om feiltolkningen også gjelder deg.

Kan feiltolkningen også gjelde saker fra før 1. juni 2012?

Høyesterett har bedt om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om dette. Denne ble offentliggjort den 5. mai 2021, der EFTA-domstolen mener at feiltolkingen også gjelder perioden før 1. juni 2012. Nå gjenstår behandlingen i Høyesterett. Regjeringen har besluttet at behandlingen av saker som gjelder perioden før 1. juni 2012 settes på vent inntil det foreligger en rettslig avklaring fra Høyesterett. 

Saken min gjelder både før og etter 1. juni 2012, hva skjer med den?

Hvis du har en sak hvor tilbakebetalingskravet fra oss gjelder en sammenhengende periode både før og etter 1. juni 2012, vil vi foreta ny saksbehandling for den perioden som gjelder etter 1. juni 2012. 

Perioden som gjelder før 1. juni 2012 vil bli vurdert når det foreligger en rettslig avklaring fra Høyesterett og Regjeringen har besluttet hva som skal gjøres med disse sakene. En eventuell behandling av saker fra perioden før 1. juni 2012 vil da bli gjort uten at du behøver å ta kontakt med oss.

Hvis du fortsatt har gjeld til oss på grunn av tilbakekreving av de aktuelle ytelsene for perioden før 1. juni 2012, er innkrevingen stilt i bero inntil det foreligger en avklaring om behandlingen av disse sakene.

Jeg er feilaktig domfelt, hva skjer med saken min?

Når du har fått nytt vedtak om at tidligere tilbakebetalingskrav for perioden etter 1. juni 2012 frafalles, oversender vi informasjon om dette til Setteriksadvokaten. 

Det er Setteriksadvokaten som har ansvaret for videre håndtering av sakene overfor Gjenopptakelseskommisjonen. Du kan lese mer om Setteriksadvokatens arbeid med sakene på Riksadvokatembetets hjemmeside. For å finne aktuelle brev på en enkel måte på Riksadvokatens hjemmeside kan du bruke søkeordet «NAV-saken». 

Jeg er rammet, hva har jeg krav på å få?

Hvis du får omgjort tidligere vedtak og skal få tilbake eller etterbetalt penger, vil du få det du har innbetalt og eventuell etterbetaling for perioden du ikke har fått utbetalt tidligere. Du vil også få renter etter en bestemmelse i folketrygdloven § 22-17.

Hvis du har registrert gjeld hos NAV, vil pengene du har krav på brukes for å slette hele eller deler av denne gjelden. Det som eventuelt blir igjen, vil du få tilbakebetalt.

Har jeg krav på erstatning?

Hvis du har fått omgjort vedtaket ditt, helt eller delvis på grunn av NAVs feilpraktisering av EØS-regelverket, så kan du ha rett til erstatning etter skadeserstatningsloven § 2-1.

For å få erstatning må feilen ha medført et økonomisk tap for deg. Du må selv dokumentere det økonomiske tapet ditt. Det kan være inntekter du har gått glipp av eller utgifter du er påført. 

Hvis du ønsker å fremme et krav om erstatning, så må du skrive et krav og legge ved dokumentasjon på det økonomiske tapet du har lidt som følge av feilen NAV har gjort.

Send kravet til: EØS Innsatsteam, Postboks 354, 8601 Mo i Rana.

Dersom du får avslag på erstatning kan du klage til en uavhengig klagenemnd som er opprettet av Regjeringen for behandling av disse klagene. 

Klage på avslaget sendes til: EØS Innsatsteam, Postboks 354, 8601 Mo i Rana.

Innsatsteam erstatning vil da forberede saken din overfor klagenemnda. Du kan bli etterspurt ytterligere opplysninger/dokumentasjon fra innsatsteamet både ved forberedelse av saken din, og når klagenemnda behandler saken. Din sak blir elektronisk overført til klagenemnda for å sikre trygg overføring av dine personopplysninger.

Har jeg rett til å få dekket utgifter til advokat (eller annen juridisk bistand)?

Hvis du har fått vedtaket ditt omgjort, helt eller delvis, og det var nødvendig med hjelp fra advokat (eller annen juridisk bistand) for å få det endret, kan du kreve dekning av disse utgiftene fra NAV etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 36.

Regjeringen har etablert et særskilt rettshjelptiltak for deg som er rammet av NAVs feilpraktisering av muligheten til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i EØS- land. 

Ordningen gjelder for deg som har fått avslag i ny saksbehandling eller ikke har fått omgjort hele vedtaket ditt og derfor ønsker å klage til NAV på det nye vedtaket. Ordningen gjelder også hjelp til å sette fram krav om erstatning, og hjelp til å klage på eventuelt avslag på erstatning til den uavhengige klagenemnda. 

Les mer om rettshjelpstiltaket.

Hvordan kan jeg få slettet en betalingsanmerkning?

Saker med betalingsanmerkning blir prioritert. Dersom du er i en særlig vanskelig situasjon på grunn av en betalingsanmerkning, kan du ta kontakt med NAV på telefon 21 05 21 05. Innsatsteamet vil da ta kontakt med deg innen 48 timer, og vurdere om din sak bør prioriteres spesielt. Da kan de behandle saken i løpet av noen dager. Hvis saken blir gjort om, og gjelden slettes, kan det ta 1 til 10 dager før betalingsanmerkningen er slettet.

Jeg får tilbake penger, må jeg skatte av det?

Du som har nedbetalt kravet til NAV, må betale skatt. Hvis du har nedbetalt deler av kravet eller ingenting, må du ikke skatte av tilbakebetalingen.

Hvorfor må jeg skatte av utbetalingen, hvis jeg har nedbetalt kravet? 

Den gangen du fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger måtte du betale skatt av ytelsen. Da du hadde betalt tilbake hele kravet fra NAV, rapporterte NAV tilbakebetalingen til Skatteetaten, slik at de kunne redusere skatten din. På bakgrunn av rapporteringen fra NAV lagde Skatteetaten et nytt skatteoppgjør, slik at du fikk tilbakebetalt skatten av beløpet du betalte tilbake. Når du nå får utbetalt ytelsen likevel, må du skatte av utbetalingen på nytt, fordi du hadde fått tilbake skatten du betalte første gang. NAV rapporterer utbetalingen for det året utbetalingen gjelder, slik at Skatteetaten kan gjøre om ligningen for det aktuelle året. Det er viktig at ytelsen blir rapportert, slik at du får den regnet med i pensjonsgrunnlaget ditt.

Hvor mye skatt må jeg betale?

NAV er pålagt å trekke 44 prosent skatt av etterbetalingen. Hvis du ønsker å justere skattetrekket for dine andre og fremtidige utbetalinger, kan du henvende deg til Skatteetaten. De som er bosatt i og skatter til tiltakssonen i Troms og Finnmark, har et skattetrekk på 40 prosent.

Hvordan jobber NAV med å gjennomgå saker?

Vi har etablert innsatsteam som skal gå gjennom sakene. Ulike faginstanser i NAV er koblet på.

Innsatsteamet skal sikre at alle aktuelle saker blir vurdert på nytt og gi korrekt vedtak i tråd med endret praksis.

De søker i våre datasystemer for å finne personer som har fått urettmessig tilbakekreving av ytelser, avslag eller stans i ytelser på grunn av utenlandsopphold. De søker etter kjennetegn i vedtak, notater, referater fra samtaler og lignende hvor det kan finnes spor av utenlandsopphold innenfor EU/EØS. Dette er en stor og krevende jobb. 

Saker som er feilbehandlet på grunn av feil lovforståelse, vil bli behandlet på nytt på bakgrunn av informasjonen vi har i den aktuelle saken. Hvis du er rammet av feilen vil du få et nytt vedtak. Dette vedtaket kan du klage på.

Det er likevel slik at vi ikke nødvendigvis vil klare å finne alle som kan ha rett til å få vurdert saken sin på nytt. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss på telefon 21 05 21 05 dersom du mener å være rammet av feiltolkningen.

Tar NAV kontakt med alle berørte?

Alle som blir identifisert får umiddelbart et brev fra oss om at saken skal vurderes på nytt. I de fleste tilfellene vil vi kunne behandle saken din på bakgrunn av den informasjonen vi har, og du vil få et vedtak når saken din er ferdig behandlet. 

Vi har avsluttet arbeidet med å finne personer som kan være berørt. Det er likevel slik at vi ikke nødvendigvis har klart å finne alle som kan ha rett til å få vurdert saken sin på nytt. Hvis du mener å være berørt av feiltolkningen og ikke har blitt kontaktet, er det viktig at du tar kontakt med oss på telefon 21 05 21 05.

Kan feiltolkningen gjelde andre ytelser enn arbeidsavklaringspenger, pleiepenger og sykepenger?

EU/EØS-forordningens artikkel 21, som er sakens kjerne i denne saken, gjelder bare ytelser ved sykdom. Vi har likevel gått gjennom alle våre områder for å forsikre oss om at vår praksis er i tråd med EU-/EØS-forordningene. Arbeidet viser at denne feiltolkningen ikke gjelder andre ytelser. Vår vurdering finner du her: Vurdering av NAVs praksis på stønadsområdene sett opp mot etaten EØS-rettslige forpliktelser.

Hva skal du gjøre hvis du mottar AAP, sykepenger og pleiepenger og vurderer å reise til utlandet fremover?

Les viktig informasjon om reise til EU/EØS-land og Norden.

Dette er saken

  • Den nåværende trygdeforordningen i EØS-avtalen (883/2004, artikkel 21) trådte i kraft i Norge i 2012.
  • Ved opphold i EU/EØS-land, har NAV feilaktig lagt til grunn lovfortolkningen i folketrygdloven for ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Her står det at bruker må oppholde seg i Norge for å ha krav på disse kontantytelsene.
  • Etter at Trygderetten fra høsten 2017 avsa dommer i strid med NAVs tolkning av regelverket, har NAV vurdert regelverket på nytt.
  • I juni 2019 endret NAV praksis for kortvarige opphold. Det var ikke lenger nødvendig å søke om å få ta med seg kontantytelser ved sykdom til EU/EØS ved kortvarig opphold.
  • Etter sommeren 2019 så NAV behovet for å vurdere om retten også kunne gjelde midlertidige opphold generelt – at det ikke var lengden på oppholdet som var avgjørende, men om oppholdet var av midlertidig karakter.
  • I oktober 2019 konkluderte NAV at personer har rett til å ta med kontantytelser ved sykdom til EU-/EØS-land ved midlertidig opphold. Tidligere praksis og tolkning hadde altså vært feil.
  • NAV har beklaget og vil rydde opp.
  • NAV har etablert et eget innsatsteam som går gjennom saker som kan være berørte av feil praksis tilbake til 1. juni 2012. Personer som er berørte vil bli kontaktet via telefon eller brev.