Spørsmål og svar om feiltolkning av EØS-reglene

  • Den nåværende trygdeforordningen i EØS-avtalen (883/2004, artikkel 21) trådte i kraft i Norge i 2012.
  • Ved opphold i EU/EØS-land, har NAV feilaktig lagt til grunn lovfortolkningen i folketrygdloven for ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Her står det at bruker må oppholde seg i Norge for å ha krav på disse kontantytelsene.
  • Etter at Trygderetten fra høsten 2017 avsa dommer i strid med NAVs tolkning av regelverket, har NAV vurdert regelverket på nytt.
  • I juni 2019 endret NAV praksis for kortvarige opphold. Det var ikke lenger nødvendig å søke om å få ta med seg kontantytelser ved sykdom til EU/EØS ved kortvarig opphold.
  • Etter sommeren 2019 så NAV behovet for å vurdere om retten også kunne gjelde midlertidige opphold generelt – at det ikke var lengden på oppholdet som var avgjørende, men om oppholdet var av midlertidig karakter.
  • I oktober 2019 konkluderte NAV at personer har rett til å ta med kontantytelser ved sykdom til EU-/EØS-land ved midlertidig opphold. Tidligere praksis og tolkning hadde altså vært feil.
  • I juli 2021 konkluderte Høyesterett med at feilpraktiseringen av regelverket strekker seg tilbake til 1994. Det innebærer at feiltolkningen også gjelder for ytelsene rehabiliteringspenger og attføringspenger.
  • Departementet har bestemt at alle som tror de kan være berørt av feiltolkningen før 1. juni 2012, selv må ta kontakt med NAV.
  • NAV har etablert et eget innsatsteam til å behandle sakene til personer som kan være berørt av feiltolkningen.
  • NAV er ajour med saksbehandlingen og henvendelser om nye saker behandles fortløpende.