Rettshjelpstiltaket omfatter personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller krav om tilbakebetaling av arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger fordi vedkommende etter 1. juni 2012 har oppholdt seg midlertidig i et annet EU/EØS-land (Sveits er ikke EØS-land, men omfattes av reglene for koordinering av trygd). 
 
Du kan først ha krav på fri rettshjelp dersom det nye vedtaket fra NAV ikke ender med full omgjøring til gunst for deg. Fritt rettsråd gis i disse sakene uten økonomisk behovsprøving og uten at det påløper egenandel.

Dersom du oppfyller disse kriteriene ber vi deg ta kontakt med en advokat eller fylkesmannen i Oslo og Viken

For nærmere informasjon om rettshjelpstiltaket kan du se det aktuelle rundskrivet. Se og last ned rundskriv om særlig rettshjelptiltak (pdf).