Rettshjelptiltaket omfatter personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller krav om tilbakebetaling av arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger fordi han eller hun  etter 1. juni 2012 har oppholdt seg midlertidig i et annet EU-/EØS-land (Sveits er ikke et EØS-land, men omfattes av reglene for koordinering av trygd).  

Du kan først ha krav på fri rettshjelp til å klage til NAV Klageinstans eller anke til Trygderetten, dersom det nye vedtaket fra NAV ikke ender med full omgjøring til fordel for deg. 

Du kan også ha krav på fri rettshjelp til å søke om erstatning, hvis du mener å ha et økonomisk tap som følge av NAVs feiltolkning, også etter at du har fått omgjort et vedtak helt eller delvis. Tiltaket omfatter også klage på erstatning til en særlig klagenemnd. Du kan få fritt rettsråd i disse sakene uten økonomisk behovsprøving og uten at du må betale egenandel.

Dersom du oppfyller disse kriteriene, ber vi deg ta kontakt med en advokat eller fylkesmannen i Oslo og Viken

For nærmere informasjon om rettshjelptiltaket kan du se rundskriv om særlig rettshjelptiltak (pdf).