Den nye IA-avtalen gjelder fra 1. januar 2019, og har en del endringer fra tidligere avtaler.

Det er for eksempel slutt på forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, samt honorar til bedriftshelsetjeneste. 

Les mer om den nye IA-avtalen her.

Nye virkemidler

Her er tiltak og virkemidler som skal tas i bruk sammen med den nye IA-avtalen:

• Bransjeprogrammer

Det skal etableres bransjeprogrammer i bransjer og sektorer hvor IA-partene er enige om å sette inn spisset og prioritert innsats. Bransjene skal pekes ut i løpet av 1. kvartal 2019, og bransjeprogrammene skal igangsettes i løpet av 2. kvartal 2019. Det er bransjer med særlig potensial for redusert sykefravær og frafall som vil bli prioritert.

• Kompetansetiltak

Målgruppen er langtidssykmeldte, som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver, og som har behov for kompetansetiltak for å kvalifisere seg til annet arbeid for å kunne stå i arbeid. Virkemiddelet skal vurderes i tilfeller hvor bedriftsintern tilrettelegging ikke fører frem.

Myndighetene skal igangsette et forsøk med bruk av kompetansetiltak. Forsøket skal gi ny kunnskap om hvorvidt og hvordan kompetanse kan styrke arbeidstilknytningen til personer i denne målgruppen. 

• Tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker

Det skal opprettes et tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Tilskuddet begrenses til situasjoner hvor dokumenterte bedriftsinterne tiltak og andre offentlige støtteordninger er utprøvd og hvor arbeidsgiver, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstaker er enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand for å finne løsninger.

• Arbeidsmiljøsatsing

Det skal etableres en samlet nettbasert løsning for å formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Portalen skal knyttes til Arbeidstilsynets sider og gi et rammeverk for IA-samarbeid og aktiviteter på den enkelte arbeidsplass- Den skal også tilgjengeliggjøre kunnskapsbasert informasjons- og veivisningsmateriell og anbefalinger for virksomhetene.

• HelseIArbeid

Dette virkemiddelet er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeidsdeltakelse. Målgruppen er den store gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel- og skjelettlidelser og/eller psykiske plager.