– Ledigheten holder seg på et stabilt lavt nivå. I ni av Oslos femten bydeler har ledigheten gått ned eller er omtrent uendret sammenlignet med oktober i fjor, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Bruttoledigheten

Bruttoledigheten består av personer som er helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV i Oslo. De siste tre månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo ligget stabilt. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 12 245 personer ved utgangen av oktober.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Kjønnsforskjeller blant de arbeidsledige

Det er flere menn enn kvinner blant de helt arbeidsledige i Oslo. For kvinner er det en nedgang i arbeidsledighet i oktober. Sammenlignet med oktober i fjor er det 4 prosent eller 185 færre ledige kvinner. Menn har en oppgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for menn øker med 2 prosent eller 89 personer.

Tallene viser at det er kjønnsforskjeller både i yrkesbakgrunn og utdanning. Det er flere ledige kvinner som har utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, sammenlignet med ledige menn. Blant de ledige kvinnene er det 49 prosent som har høyere utdanning, for menn er andelen 39 prosent. For kvinner er andelen som står med grunnskole eller påbegynte videregående skole som høyeste fullførte utdanning på 22 prosent. For menn er andelen 27 prosent.

Studerer vi kvinner og menn hver for seg finner vi at det for kvinner er flest ledige med yrkesbakgrunn innenfor næringen serviceyrker og annet arbeid, fulgt av butikk- og salgsarbeid. For menn er det flest ledige med bakgrunn fra bygg og anlegg, fulgt av reiseliv og transport.

Aldersgrupper

Sammenlignet med oktober i fjor har ledigheten gått mest ned i aldersgruppen 40-49 år med 8 prosent. Deretter følger aldersgruppen 50-59 år med en nedgang på 4 prosent. Ser vi på kvinner og menn hver for seg går ledigheten for kvinner mest ned i aldersgruppen 40-49 år med 14 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. For menn er det ledigheten i gruppen 50-59 år som har størst nedgang med 4 prosent. Ledigheten øker prosentvis mest i de yngste aldersgruppene under 20 år, dette gjelder for både kvinner og menn.

Ledigheten i bydelene

Den største nedgangen sammenlignet med oktober i fjor finner vi i bydel Grorud. Her er ledigheten i oktober på 2,2 prosent. Dette er en nedgang på 20 prosent eller 77 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det er gledelig å se at ledigheten i bydel Grorud fortsetter å gå ned. Andelen helt arbeidsledige gått fra 2,8 prosent i oktober i fjor til 2,2 prosent i oktober i år, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Det er også ledighetsnedgang i bydelene Østensjø (15 prosent), Nordre Aker (7 prosent), Vestre Aker (6 prosent), Gamle Oslo (4 prosent) og Ullern (1 prosent). Størst økning i ledighet finner vi i Bjerke, med 11 prosent eller 54 personer. I denne bydelen er ledigheten på 3,1 prosent.

Høyest ledighet i oktober finner vi i bydel Søndre Nordstrand. Her er ledigheten på 4,1 prosent. Dette er en økning på 17 personer eller 2 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Lavest ledighet i Oslo finner vi i bydel Nordre Aker, med en ledighet på 1,5 prosent.

Tabeller som viser flere nøkkeltall om arbeidsledigheten i Oslo (pdf)

For mer informasjon om ledighetstallene for oktober, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.