Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 7,6 prosent for kvinner i 4. kvartal 2018, og 4,4 prosent for menn. Det har vært nedgang fra samme kvartal i fjor på 0,8 prosent for kvinner, og 1,4 prosent for menn. Totalt en nedgang i sykefraværet i Nordland på 1,1 prosent, mens landet som helhet har en nedgang på 1,3 prosent fra samme kvartal i fjor.

- Vi har en jobb å gjøre for å redusere sykefraværet i Nordland. Dette må gjøres både ved større fokus på forebygging og tettere oppfølging av de sykmeldte. I forbindelse med ny IA-avtale vil vi ta initiativ overfor de store virksomhetene som har høyest fravær, slik at innsatsen kan rettes der det er størst behov, sier direktør Cathrine Stavnes. Dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med ledelse og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet og i samarbeid med behandlere og eventuelt bedriftshelsetjeneste.

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.

Andelen gradert sykmeldte er 24,6 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (27,9 prosent) enn for menn (19,1 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 22,6 prosent.

 

Varigheten på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 4. kvartal 2017 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 41 dager. Nordland har fjerde lengst gjennomsnittlig varighet på 52 dager. Nord-Trøndelag har samme varighet som Nordland, mens Vest-Agder og Aust-Agder har lengre varighet, med henholdsvis 54 og 56 dager. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 31 dager.

Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked.

 

Sykefravær i de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 4. kvartal 2018 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (7,9 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,7 prosent).

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,8 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,7 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,1 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (40,8 prosent) og psykiske lidelser (22,6 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene.

Størst nedgang i Grane

Grane kommune har størst nedgang i sykefraværet fra samme kvartal i fjor, med en nedgang på 28,5 prosent.

Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 9,0 prosent. Lavest legemeldt sykefravær finner vi i Herøy kommune, med 3,6 prosent.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er sykefraværet henholdsvis 5,5 prosent, 6,5 prosent, 6,0 prosent og 5,2 prosent.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – mobil 916 65071