Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemiddel, lokale rutinar og annan praktisk informasjon.

Hjelpemiddelområde og rutinar

Informasjon om ulike hjelpemiddelområde og om rutinar og ordningar som gjeld for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland.

Lokale skjema

Lokale skjema for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland.

Brukarmedverknad og brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå skal understøtte det overordna målet i NAV-reforma, som er å etablere ei arbeids- og velferdsforvalting som er tilpassa brukarane sine behov.