Utbetalinger til personer i utlandet

Statistikk for året 2016

Tabeller

Utbetalinger til utlandet_2016

7,1 milliarder utbetalt til utlandet i 2016

I fjor mottok over 80 000 personer bosatt i utlandet utbetalinger fra NAV. Over halvparten av pengene – nær 4 milliarder – gikk til alderspensjonister.

1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra NAV i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet. 0,65 prosent av de samlede utbetalingene gikk til utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge. Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016. Den største delen av utbetalingene til utlandet gikk til norske statsborgere, som til sammen mottok 4,3 milliarder kroner.

– Personer bosatt i utlandet mottok 7,1 milliarder kroner fra NAV i 2016, en økning på i overkant av 200 millioner fra året før. Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år. Det er også interessant å se at mesteparten av utbetalingene til utlandet går til norske statsborgere bosatt i utlandet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV.

Mest til Sverige

Blant utlandsbetalingene gikk 8 av 10 kroner til land i Europa. Sverige er det landet det utbetales mest penger til, med 2,4 milliarder kroner i 2016, mens 851 millioner kroner gikk til Spania. 90 prosent av utbetalingene til Spania gikk til norske statsborgere. I Polen, som kommer som nummer fire med 405 millioner kroner, gikk derimot 89 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Flest norske mottakere

Over halvparten av utbetalingene, nesten 4 milliarder kroner, er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd med over 1,6 milliarder kroner i 2016. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere. For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. Nær 90 prosent av dagpengeutbetalingene til utlandet gikk til personer med utenlandsk statsborgerskap. 9 av 10 mottakere av kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere. Over halvparten av disse utbetalingene gikk til utenlandske statsborgere bosatt i Polen. De totale utbetalingene til utlandet innen dagpenger og kontantstøtte er henholdsvis 166 og 39 millioner kroner.

Fakta

Innholdet i tabellene

Statistikken viser utbetalinger til personer i utlandet for NAV-stønader i folketrygden (foreldrepenger, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførhet, alder og ytelser til gjenlevende), kontantstøtte og barnetrygd. Ved utbetalinger fra NAV skilles det mellom rettighetshavere (personer som har rett til ytelsen, den som fysisk mottar ytelsen) som regel rettighetshaver, men kan også være arbeidsgiver, verge, o.l.)) og skyldner.

Statistikk over utbetalinger til personer i utland er basert på personkjennetegn for rettighetshaver. For enkelhet skyld benyttes 'mottaker' som betegnelse på rettighetshaver i disse tabellene.