Stønad til servicehund

Personer med funksjonsnedsettelse kan søke om stønad til servicehund. Budsjettrammen i 2021 er 5,4 millioner kroner.

Hvem kan få servicehund?

Personer som har fysiske funksjonsnedsettelser og trenger hjelp med praktiske gjøremål, som for eksempel å hente gjenstander, åpne og lukke dører, hjelpe til med av- og påkledning kan få servicehund.

Det gis ikke servicehund for å varsle i forbindelse med diabetes eller epilepsi.

Det er et vilkår at du blir vesentlig mer selvhjulpen med en servicehund. Servicehunden må kunne bistå deg med flere praktiske gjøremål.

Din helsetilstand må være god nok til at du kan lufte hunden utendørs til alle årstider, ta deg av nødvendig pleie og stell, drive vedlikeholdstrening av tillærte oppgaver osv.

Ditt hundehold må ikke medføre helsemessige problemer, for eksempel allergi, for personer i dine nære omgivelser.

Hvis du er i arbeid eller under utdanning er det en forutsetning at hunden kan være med på arbeidsplassen eller skolen.

På grunn av en begrenset budsjettramme må NAV prioritere hvem som skal få servicehund. Det er ikke sikkert at du får servicehund selv om du oppfyller vilkårene.

Hvor har servicehunden adgang?

En servicehund har adgang til blant annet spisesteder, overnattingssteder, matbutikker, taxi og annen offentlig kommunikasjon.

Se næringsmiddelhygieneforskriften § 14 og § 15, samt likestillings- og diskrimineringsloven § 6 og § 11.

ID-kort på engelsk

Det er nå mulig å få ID-kort på engelsk for deg som har servicehund. Dette kortet må bestilles hos NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum. Ønsker du et slikt kort, kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum på telefon 407 02 804 eller per e-post: nav.hot.innlandet.elverum@nav.no

Hvordan søker du?

Fristen for å søke om servicehund i 2021 er 1. mars 2021. Du finner søknadsskjemaet under «Skjema og søknad» i høyremenyen.

Søknaden må inneholde:

En bekreftelse fra kommunen på hvilke kommunale tjenester du mottar og hvor ofte du mottar slike tjenester.

En legeerklæring om din helse som beskriver:

 • Sykdommer og skader av betydning for din helse
 • Mobilitet/hjelpemidler til forflytning
 • Fysisk styrke
 • Balanse
 • Reaksjonshastighet
 • Utholdenhet
 • Høyde og vekt
 • Hørsel
 • Syn
 • Stemme/evne til å uttrykke deg høyt og tydelig
 • Behov for søvn og hvile på dagtid
 • Konsentrasjonsnivå
 • Psykisk helsetilstand
 • Medisinbruk
 • Om det forventes en endring i din helsetilstand i løpet av de neste 12-18 månedene

Det er ikke utarbeidet et skjema for legeerklæringen. Du må selv passe på at legeerklæringen beskriver punktene over.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?

NAV vurderer om du kan være aktuell for å få servicehund. I så fall blir du kontaktet av Faglig utvalg for servicehunder. De intervjuer deg, vurderer om du oppfyller vilkårene og om du kan få servicehund på årets budsjett. NAV fatter vedtak om dette.

Deretter blir du kontaktet av en hundeskole som har avtale med NAV for en kartleggings-samtale hjemme hos deg.

Når hunden har gjennomført grunntrening og spesialtrening for å dekke dine individuelle behov skal du delta på et to ukers kurs hos leverandøren. Her du trener sammen med servicehunden under ledelse av en hundetrener.

Du og servicehunden må bestå en godkjenningsprøve mot slutten av kurset. Etter godkjenningen skal du trene i 5 dager med servicehunden under ledelse av hundetrener hjemme hos deg selv.

NAV vil fatte et nytt vedtak om tildeling av servicehund.

Reiseutgifter til samtreningskurs

Du må selv legge ut for reiseutgifter til samtreningskurs for deg selv og eventuelle ledsagere som du har med deg. Du søker om å få refundert utlegget ved å bruke skjema NAV 10-07.19.

Hvis du ikke har mulighet til å legge ut, kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum på e-post nav.hot.innlandet.elverum@nav.no .

Kost og losji for ledsager på samtreningskurs

Hvis du skal ha med deg ledsager på samtreningskurs, må du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum på e-post nav.hot.innlandet.elverum@nav.no i god tid før kurset og informere om dette. Kost og losji for ledsager under samtreningskurset dekkes fullt ut.