Høreapparat og tinnitusmaskerer

Har du nedsatt hørsel eller tinnitus (øresus) finnes det hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere.

Hvem kan få høreapparat / tinnitusmaskerer?

Er hørselstapet ditt så stort at høreapparat vil være av vesentlig betydning for din mulighet til å høre bedre, kan du få stønad til dette. Har du tinnitus (øresus) kan du få stønad til tinnitusmaskerer, som er et apparat som ved hjelp av motlyd kan dempe plagene ved tinnitus. Man kan ha tinnitus uten å ha nedsatt hørsel. Hørselsproblemene må være varige (minst to år), og hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Korona - unntak fra krav om underskrift

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om å begrense smittespredning lemper vi på kravet om underskrift fra søkere. Dette gjelder frem til Helsedirektoratets anbefalinger opphører, og bare i følgende tilfeller:  

 • Søknader om høreapparat til barn under 18 år som har mistet eller fått ødelagt høreapparatet, og som har behov for et nytt og tilsvarende høreapparat.
 • Søknader om nødvendig tilbehør til høreapparat til personer som har høreapparat fra tidligere.
 • Tildelingsskjema i tilfellene nevnt i kulepunktene over.

Hvis høreapparatformidlere velger å ikke innhente underskrift på grunn av smitterisiko, må hun/han skrive en merknad på skjemaet om at underskrift ikke er innhentet på grunn av koronasituasjonen, at søker er informert om sine rettigheter og plikter og at formidlingen kan skje på en faglig forsvarlig måte uten fysisk kontakt med brukeren.

Hva kan du få?

 • Høreapparat med tilbehør og tilpassede ørepropper
 • Tinnitusmaskerer
 • Dekning av utgifter til reparasjon
 • For personer under 18 år dekkes også utgifter til service

Du kan få høreapparat som omfattes av rammeavtaler mellom NAV og leverandørene. Hvis ingen av disse høreapparatene oppfyller ditt behov, kan du få en annen modell.

Gjenanskaffelse

Du kan få dekket utgifter til nytt apparat etter minst seks år hvis:

 • Apparatet du har, ikke lenger fungerer tilfredsstillende og ikke kan repareres, eller
 • Du har prøvd et annet apparat som gjør at du hører vesentlig bedre

Du kan som hovedregel få nytt apparat selv om det ikke er gått seks år hvis:

 • Hørselstapet ditt har endret seg slik at et nytt apparat med andre tekniske egenskaper gir deg en vesentlig bedre hørsel, eller
 • Dersom det er kommet en ny type apparat på markedet som kan avhjelpe hørselstapet ditt på en vesentlig bedre måte enn det apparatet du allerede har
 • Du på grunn av vesentlig endring i funksjonsevnen ikke lengre er i stand til å betjene høreapparatet.

Hvor mye dekkes gjennom folketrygdloven?

Folketrygden dekker høreapparat opp til en fastsatt prisgrense.

Prisgrensene for tinnitusmaskerer kan fravikes hvis et dyrere apparat er nødvendig av medisinske årsaker.

Prisgrensen for digitale høreapparater kan fravikes dersom du er under 18 år eller hørselsskaden din skyldes godkjent yrkesskade, eller hvis du har behov for et benforankret høreapparat.

Hvordan går du frem?

Ta kontakt med din fastlege og få en henvisning til hørselsentral eller øre-nese-hals-spesialist. Det vil bli tatt en hørselsmåling og vurdering av hva du kan få.