Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr 131) regulerer de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAV-kontoret. Dette gjelder i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter.

De kommunale pleie- og omsorgstjenestene blir regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som trådte i kraft 1.1.2012.

Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:

  • Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning
  • Økonomisk stønad
  • Midlertidig botilbud
  • Individuell plan
  • Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad

Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvar for. Dette gjelder blant annet generell forebyggende virksomhet, informasjon til kommunens innbyggere, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, og boliger til vanskeligstilte.

Forskrifter til loven om internkontroll i kommunalt NAV og individuell plan i NAV trådte i kraft 19.11.2010.

Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge og forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad trådte i kraft 1.1.2012.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet rundskriv til loven og forskrifter gitt i medhold av denne. Rundskrivet ble ferdigstilt i juni 2012. Det nye rundskrivet erstatter alle tidligere rundskriv og tolkningsuttalelser om de sosiale tjenestene som lå i sosialtjenesteloven fra 1991.

Se Regelverk for mer informasjon.

Klage på vedtak om sosiale tjenester

Skal du klage på vedtak om sosiale tjenester, finner du informasjon om hvordan du gjøre dette i veiviseren for sosialhjelp. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket.