Av Ivar Andreas Åsland Lima og Jorunn Furuberg

Antallet nye deltakere i Kvalifiseringsprogrammet falt fra 2010 til 2014, men har deretter stabilisert seg på i underkant av 4000 nye deltakere per år. I løpet av perioden har andelen utenlandsfødte blant de nye deltakerne økt, samtidig som det har blitt færre unge under 25 år. De som starter i programmet er kjennetegnet av lite arbeidserfaring og lav pensjonsgivende inntekt, og sju av ti har mottatt økonomisk sosialhjelp året før oppstart. I underkant av halvparten har vært langtids sosialhjelpsmottakere året før oppstart, og denne andelen har vært stabil over tid. Mange har også deltatt i ordinære arbeidsmarkedstiltak.

Et hovedmål med Kvalifiseringsprogrammet er at flere i målgruppen skal komme i arbeid. Når vi sammenligner de som begynte i 2010 med de som begynte i 2015 finner vi en positiv utvikling i overgangen til arbeid. Det er betydelig flere yrkesaktive etter fullført program (en økning fra 19 til 28 prosent), samtidig som det er færre som er registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger (fra 17 til 12 prosent) eller sosialhjelp (fra 50 til 38 prosent). I en regresjonsanalyse der vi kontrollerer for en rekke variabler, blant annet alder, kjønn, tidligere yrkesdeltakelse og arbeidsledighet ved avslutning av kvalifiseringsprogrammet, finner vi fortsatt en stadig høyere overgang til arbeid over tid. Vi finner en positiv utvikling i overgangen til arbeid for både utenlandsfødte og norskfødte, og for både de under 25 år og de over 25 år. Det gir støtte til at Kvalifiseringsprogrammet har lykkes bedre med arbeidsretting over tid, uten at vi kan være sikre på dette siden vi ikke har gjort en effektstudie.

Når vi følger en gruppe i flere år etter fullført program, finner vi at andelen som er yrkesaktive uten å motta stønader fra NAV i tillegg øker over tid etter at programmet ble avsluttet. Denne gruppen er også kjennetegnet ved en positiv inntektsutvikling. Vi ser samtidig at andelen som mottar arbeidsavklaringspenger øker betydelig. Selv om tidligere forskning viser at kvalifiseringsprogrammet har en positiv effekt på yrkesdeltakelse og inntekt, bekrefter denne analysen at det fortsatt er et mindretall av de som har deltatt i programmet som kommer seg i jobb.

 

ENGLISH SUMMARY

The Qualification Programme: Status before entering the programme and employment prospects after exiting

Norway has a comprehensive activation program targeted at long-term recipients of social benefits - the Qualification Programme (QP). The main goal of the programme is to increase labour market participation in this group by overcoming barriers such as low skills and social challenges. In this article we describe who the participants are, and if they are in employment or go on to other types of benefits after they exit the programme.

The QP-participants have low income and little work-experience before they enter the programme. 70 percent received social benefits the year before they entered the programme while 40 percent participated in regular labour market schemes. From 2010 to 2017 there has been an increase in the number of immigrants among the participants, while the number of young persons, age 20-24, have, decreased.

From 2010 to 2015 we find a substantial increase in the proportion of participants who enter the work force after exiting the programme; from 19 percent to 28 percent. The number of people receiving temporary disability insurance or social benefits after exiting the programme have decreased. In a regression analysis, where we control for demographic variables, benefit uptake before entering the program and the regional unemployment rate when exiting the program, we still find a considerable increase in employment prospects when exiting the programme, and a substantial decrease in welfare benefits uptake. The positive development might be due to an increased quality of the Qualification programme.The study doesn’t have a causal design, and the positive results might also be due to an unobserved selection of more resourceful participants into the programme.