Av Ivar Andreas Lima og Sille Ohrem Naper

Kvalifiseringsprogrammet skal hjelpe langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidsmarkedet, med å komme i jobb. I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad programmet lykkes med dette. Vi ser på om deltakerne som sluttet på programmet i 2010-2011 kom i jobb etterpå, eller om de gikk over til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Vi følger deltakerne i to år etter deltakelse og beskriver endringer over tid. Vi ser også på om de som kom i jobb hadde en stabil tilknytning til arbeidsmarkedet over tid. Deltakerne på Kvalifiseringsprogrammet er en sammensatt gruppe med ulike forutsetninger for å komme i jobb. I flere av figurene beskriver vi derfor forskjeller i utfall etterpå etter kjennetegn som tidligere yrkestilknytning og om de er norskfødte eller utenlandsfødte.