Bidrag til særlige utgifter

Ved spesielle utgifter som tannregulering, konfirmasjon og briller, kan den med utgiftene søke om at den andre betaler sin del.

Hvis du søker om bidrag til særlige utgifter (tidligere omtalt som særtilskudd), søker du om at NAV skal fastsette et beløp fra den andre forelderen. Et bidrag til særlige utgifter er ikke økonomisk støtte fra NAV.

Dere kan gjøre opp dere imellom som en del av en privat avtale.

Hvilke utgifter gir ekstra bidrag?

Et bidrag til særlige utgifter skal dekke utgifter og kommer i tillegg til det ordinære barnebidraget. Det vil si nødvendige engangsutgifter som ikke hører inn under de utgiftene som blir dekket av det ordinære barnebidraget.

Eksempler på særlige utgifter er utgifter til tannregulering, konfirmasjon eller briller og linser. Nødvendige utgifter knyttet til vedlikehold, utskiftning og fornyelse kan også fordeles via et bidrag til særlige utgifter, for eksempel for briller og linser.

Det er forutsatt at utgiftene er tilpasset en nøktern standard.

For eksempel ved konfirmasjon fremgår det av regelverket at en rimelig standard er et selskap på opptil 6000 kroner, klær opptil 3000 kroner, og rimelige utgifter til konfirmasjonsleir og transport.

Hvis begge foreldrene har holdt selskap for barnet i forbindelse med konfirmasjon, kan de hver for seg søke om bidrag fra den andre til dekning av utgiftene.

Bidrag kan ikke innvilges til andre spesielle utgifter, for eksempel utgifter til fritidsaktiviteter som sportsutstyr, musikkinstrumenter eller reiser.

Hvordan søker du?

Både den bidragspliktige og bidragsmottakeren kan søke om fastsettelse av bidrag til særlige utgifter.

Du kan både søke om å få fastsatt og innkrevd bidraget av NAV. Du må i så fall krysse av for begge deler i søknadsblanketten. Dersom søknaden er fullstendig utfylt og nødvendig dokumentasjon er vedlagt får dere raskere svar.

Når NAV mottar en søknad bes den andre forelderen om å fylle ut blanketten «Svar på forhåndsvarsel i sak om barnebidrag».

Den som søker må fylle ut skjemaet, og sende det til NAV sammen med kopi av kvitteringer eller faktura på utgiftene. Søknad om bidrag til særlige utgifter er gebyrfritt. 

Søknadsfrist

Søknaden må være satt fram innen ett år etter at utgiftene oppstod. Utgiftene kan løpe over lang tid, og i slike tilfeller vurderes hver faktura eller kvittering opp mot ettårsfristen. For eksempel ved tannregulering bør du derfor sende inn hver faktura innen fristen på ett år.

Dersom du har søkt om bidrag til særlig utgift, men saken ikke er behandlet, kan du når som helst sende en ny faktura. Dersom du har fått svar på din nyeste søknad om særtilskudd må du sende en ny søknad sammen med din nye faktura.

Minstebeløp

For å få innvilget en søknad om bidrag til særlige utgifter, må utgiftene du søker om bidrag for være over kr 1 670 kroner. Utgifter som er under minstebeløpet blir ikke godkjent som særlige utgifter.

Minstebeløpet følger satsen for forhøyet bidragsforskudd.

Hvordan beregnes bidrag til særlige utgifter

Utgiftene skal fordeles mellom foreldrene forholdsmessig ut fra hvor store inntekter de har. Dersom barnet har egen inntekt over 60 000 kroner, tas det hensyn til den overskytende delen i beregningen.

Bidrag til særlige utgifter blir normalt ikke innvilget hvis barnet har en inntekt som overstiger 167 000 kroner. Da regnes barnet for å være selvforsørget.

Den som skal betale bidraget til særlig utgift, kan ikke bli pålagt dette dersom vedkommende på vedtakstidspunktet ikke har full bidragsevne til å betale vanlig barnebidrag.

Hvis barnet er fylt 18 år

Etter at barnet har fylt 18 år, kan bidrag til særlige utgifter bare pålegges dersom også vilkårene for å fastsette barnebidrag er oppfylt.

Les mer om barnebidrag når barnet er over 18 år.