Arkiv - Sykepengestatistikk 2. kvartal 2016

Statistikk per 2.kvartal 2016

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

Svak økning i erstattede sykedager blant ordinære arbeidstakere

Det har vært en svak økning i erstattede sykepengedager for ordinære arbeidstakere på 1,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Dette tilsvarer 145 000 dager. Det er noen fylker som skiller seg ut med større økning i antall sykepengedager. Det er Nordland, Troms og Sør-Trøndelag hvor økningen er på omtrent 7 prosent.

Det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner har en økning i antall erstattede dager med 2,1 prosent og for menn ligger økningen på 1,7 prosent. Det er større variasjoner når vi ser på menn fordelt på de ulike fylkene. Menn i Vest-Agder og Troms har en økning på 10 prosent, og i motsatt ende ser vi at menn i Finnmark og Aust-Agder har en reduksjon på henholdsvis 11,7 prosent og 8,2 prosent.

Antallet sykefraværstilfeller for ordinære arbeidstakere har holdt seg svært stabilt de siste årene. De ligger på omtrent 215 000 tilfeller. Det er noen fylkesvise variasjoner.

Nedgang blant selvstendig næringsdrivende

Blant selvstendig næringsdrivende har det vært en jevn nedgang i antall erstattede dager, og det er en halvering av nivået i 2003. I 2. kvartal 2016 ble utbetalt sykepenger for 304 000 dager.

Flere på Vestlandet har brukt opp sykepengerettighetene

Vi observerer at det har vært en økning i antall personer som har brukt sykepengerettighetene i 2. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er spesielt på Sørlandet og deler av Vestlandet hvor det har vært en økning i antall personer som bruker opp sykepengerettighetene.

Fordeler vi økningen på kjønn og fylker er det en gruppe som skiller seg ut. Menn i Rogaland, Vest-Agder og Nordland har en sterk økning i antall personer med oppbrukte sykepengerettigheter. I Aust-Agder er det kvinner som står for økningen.