Arkiv - Alderspensjon pr. mars 2003-2012

Tabeller

Bosatt i utlandet

Utviklingen i antall alderspensjonister

Fra og med 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra det tidspunkt har mange rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan velge å ta ut hel pensjon eller gradert pensjon; 20, 40, 50, 60, eller 80 prosent. I tillegg er det også mulig å kombinere alderspensjonen med andre ytelser, for eksempel uførepensjon. Antall alderspensjonister økte med drøyt 46 000 fra 31. mars 2011 til 31. mars 2012, slik at antall personer som mottar alderspensjon ved utgangen av 1. kvartal 2012 er 731 484. Menn står for drøyt 32 500 av denne økningen, dvs. 70,4 prosent. Til sammenlikning var økningen fra utgangen av 1. kvartal 2010 til utgangen av 1. kvartal 2011 på nærmere 33 000 personer for menn og kvinner.

Aldersgruppa som er kommet inn fra og med 2011, 62-66 år, utgjør nærmere 45 000 alderspensjonister ved utgangen av 1. kvartal 2012. Fire av fem er menn. Som andel av befolkningen er det 15,5 prosent av 62-66 åringene som har tatt ut pensjon, mot 6,2 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2011. Andelen som tar ut full pensjon pr. 31. mars 2012 utgjør 13,5 prosent av befolkningen, og andelen med gradert pensjon utgjør 2,0 prosent. Det er store forskjeller på menn og kvinner. Én av fire menn har tatt ut alderspensjon mellom 62 og 66 år, mens andelen for kvinner er nærmere 1 av 17.

Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å gå av med alderspensjon tidligere. Viktige årsaker er at kvinner i mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta ut tidlig alderspensjon, og at flere kvinner allerede mottar uførepensjon eller andre pensjoner. Men vi ser også at det har vært en høyere andel menn enn kvinner som har tatt ut tidlig alderspensjon blant de som har muligheten til det. En mulig årsak til dette er blant annet at kvinner har lengre forventet levealder enn menn og derfor i større grad er tjent med å utsette uttaket av alderspensjon.

I tillegg til den nye aldersgruppa, fortsetter aldersgruppa 67-69 år å øke. Det er nærmere 12 800 flere alderspensjonister i denne aldersgruppa pr. 31. mars 2012 enn det var pr. 31. mars 2011. Det skyldes at det er store alderskull som nå er i aldersgruppa 67-69 år.

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 89,4 prosent pr. 31. mars 2003 til 94,6 prosent pr. 31. mars 2012.

Personer født i 1944-1951, som er uføre fram til de fyller 67 år, får fra februar 2012 et skjermingstillegg i tillegg til alderspensjonen fra måneden etter fylte 67 år. Ved utgangen av 1. kvartal 2012 er det 22 300 som mottar skjermingstillegg.

Pr. 31. mars 2012 var det 37 298 alderspensjonister som var bosatt i utlandet. Dette utgjør 5,1 prosent av totalt antall alderspensjonister. Pr. 31. mars 2009 var andelen 4,6 prosent. Ca. en av tre utenlandsboende er bosatt i Sverige. Dette gjelder både for menn og kvinner. Men mens kvinners andel er avtakende, er det stadig flere menn som er bosatt i Sverige. USA er nummer to på ”topp 20”-lista og Danmark er nummer tre. Størst forskjell på menns og kvinners andel finner vi i Thailand; mannlige alderspensjonister som er bosatt i Thailand utgjør 1,5 prosent av alle utenlandsboende menn, mens kvinneandelen er 0,1 prosent.

Akershus har den høyeste andelen 62-66-åringer i forhold til det totale antallet alderspensjonister i fylket med 7,4 prosent. Lavest andel har Nordland med 4,8 prosent. Sogn og Fjordane har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med 19, 1 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 12,0 prosent.

Av de 731 484 alderspensjonistene ved utgangen av 1. kvartal 2012 er det drøyt 6 300 som har tatt ut gradert pensjon, mens 102 500 har tatt ut 100 prosent pensjon etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle ordningen. Ved utgangen av 1. kvartal 2012 utgjorde menn 64 prosent av dem som tok ut gradert pensjon, mot 75 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2011.

Av de 102 838 personene som hadde mulighet til å endre uttaksgrad pr. 31. mars 2012, er det 2 998, dvs. 2,9 prosent, som har benyttet seg av denne muligheten, 3,2 prosent av mennene og 2,5 prosent av kvinnene.

Det er ca. 1 750 personer som har alderspensjon i kombinasjon med uførepensjon pr. 31. mars 2012. Pr 31. mars 2011 var tallet ca. 800.

Den gjennomsnittlige årlige alderspensjonen for landet som helhet er drøyt 230 200 kroner for menn og drøyt 169 600 kroner for kvinner pr. 31. mars 2012. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 73,7 prosent av mennenes. Pr. 31. mars 2003 utgjorde kvinnenes pensjon 74,0 prosent av mennenes pensjon.

Antall nye alderspensjonister i 1. kvartal 2012 er 22 957, mens antall nye i 1. kvartal 2011 var 30 942. Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 91,8 prosent i 1. kvartal 2003 til 98,2 prosent i 1. kvartal 2012.