Arkiv - Alderspensjon pr. 31. desember 2005-2014

Statistikknotat

Tabeller

Retting av geografi

Geografi-fordelingen i datavarehuset er nå rettet for perioden januar 2012 til desember 2014. Rettingen har også medført små endringer i hovedtallene på nye alderspensjonister i de samme årene.

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 2014 er det 837 500 personer som mottar alderspensjon, en økning på 37 200 eller fem prosent fra utgangen av 2013. Menn står for 21 300 av økningen, dvs. 57 prosent. Til sammenlikning stod menn for 60 prosent av økningen fra 31. desember 2012 til 31. desember 2013, 66 prosent av økningen fra 31. desember 2011 til 31. desember 2012 og 74 prosent av økningen fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 2014 sammenliknet med 2011- 2013.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 2014 er 74 118, mens antall nye i 2013 var 77 649, dvs. en nedgang på 3 500, eller 4,5 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre nye 67-årige alderspensjonister.

Aldersgruppa 62-66 år

81 400 av alderspensjonistene pr. 31. desember 2014 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 11 300 fra 31. desember 2013. Menn utgjør 75 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 2014 mot 76 prosent ved utgangen av 2013. 29 prosent av 62-66 åringene i befolkningen har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 2014, mot 25 prosent i 2013, 20 prosent i 2012 og 12 prosent i 2011.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 311 100 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 2013 er det 10 000 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 2014. For kvinner var denne andelen 20 prosent, mens den var sju prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 91 prosent pr. 31. desember 2005 til 96 prosent pr. 31. desember 2014. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen.  Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 2014 er det 79 800 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 9,5 prosent. Ved utgangen av 2013 var andelen 7,5 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 2014 er 149 920, dvs. en nedgang på 7 800 fra utgangen av 2013. Andelen med minstepensjon i forhold til alle alderspensjonister er 18 prosent ved utgangen av 2014 mot 31 prosent ved utgangen av 2005. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87 prosent pr. 31. desember 2014, omtrent samme andel som pr. 31. desember 2005. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. 46 prosent av de kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister ved utgangen av 2005 mot 30 prosent ved utgangen av 2014.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 600 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 31. desember 2014. Pr 31. desember 2013 var tallet ca. 2 400.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 252 300 kroner og kvinner 190 600 kroner pr. 31. desember 2014. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 76 prosent av mennenes. Pr. 31. desember 2005 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.