Arkiv - Alderspensjon pr. 31. desember 2003-2012

Tabeller

Bosatt i utlandet

Alderspensjonister – Endelige tall

Grunnet en endring i NAVs fagsystem har en kvalitetssikring avdekket forhold som kan påvirke datagrunnlaget for desember 2012. Som følge av dette var det knyttet en liten usikkerhet til statistikken for desember 2012 som ble publisert 8. februar. Her foreligger de endelige tallene.

Pensjonsreformen

Fra og med 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra det tidspunkt har mange rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan velge å ta ut hel pensjon eller gradert pensjon; 20, 40, 50, 60, eller 80 prosent. I tillegg er det også mulig å kombinere alderspensjonen med andre graderte ytelser, for eksempel uførepensjon. Antall alderspensjonister økte med 41 400 fra 31. desember 2011 til 31. desember 2012, slik at antall personer som mottar alderspensjon ved utgangen av 2012 er 760 025. Menn står for 27 400 av økningen, dvs. 66,2 prosent. Til sammenlikning stod menn for 73,8 prosent av økningen fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011.

Aldersgruppa 62-66 år

Aldersgruppa som er kommet inn fra og med 2011, 62-66 år, utgjør nærmere 57 000 alderspensjonister ved utgangen av 2012. Dette er en økning på 21 100 fra utgangen av 2011. Nærmere fire av fem i aldersgruppa 62-66 år er menn. Som andel av befolkningen er det 19,5 prosent av 62-66 åringene som har tatt ut pensjon ved utgangen av 2012, mot 12,4 prosent ved utgangen av 2011. Andelen som tar ut full pensjon pr. 31. desember 2012 utgjør 17,2 prosent av befolkningen, og andelen med gradert pensjon utgjør 2,3 prosent. Det er store forskjeller på menn og kvinner. 30,5 prosent av mennene og 8,4 prosent av kvinnene i befolkningen er alderspensjonister når de er mellom 62 og 66 år.

Akershus er fylket med størst andel med uttak av alderspensjon i gruppa 62-66 år med 22,2 prosent av befolkningen i fylket. Troms har lavest andel med 16,0 prosent. Blant menn er Vestfold høyest med 34,6 prosent. Også her er Troms lavest med 25,1 prosent. Blant kvinnene er Oslo høyest med 11,4 prosent og Aust-Agder lavest med 5,7 prosent.

I tillegg til aldersgruppa 62-66 år, fortsetter aldersgruppa 67-69 år å øke. Fra utgangen av 2011 til 2012 var økningen i denne aldersgruppa på nærmere 11 000. Det skyldes at det er store alderskull som nå er i aldersgruppa 67-69 år.

Stor kjønnsforskjell

Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før fylte 67 år. Viktige årsaker er at kvinner i mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta ut tidlig alderspensjon, og at flere kvinner allerede mottar full uførepensjon eller andre pensjoner. Blant de som har muligheten til å ta ut tidlig alderspensjon, ser vi allikevel at andelen menn har vært omtrent dobbelt så høy som andelen kvinner. En mulig årsak til dette er blant annet at kvinner har lengre forventet levealder enn menn og derfor i større grad er tjent med å utsette uttaket av alderspensjon.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 760 025 alderspensjonistene ved utgangen av 2012 er det 7 678 som har tatt ut gradert pensjon, mens 157 426 har tatt ut 100 prosent pensjon etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle ordningen. Gradert pensjon har blitt relativt lite brukt hittil, men denne muligheten har vært mer populær blant kvinner. 12 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 2012. For kvinner var denne andelen 23 prosent, mens den var ni prosent for menn.

Av de 160 915 personene som hadde mulighet til å endre uttaksgrad pr. 31. desember 2012, er det 5 295, dvs. 3,3 prosent, som har benyttet seg av denne muligheten siden de ble alderspensjonister første gang, 3,6 prosent av mennene og 2,8 prosent av kvinnene. Ved utgangen av 2011 var det 2,2 prosent mennene og 1,8 prosent av kvinnene som hadde endret uttaksgrad.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 89,9 prosent pr. 31. desember 2003 til 94,9 prosent pr. 31. desember 2012. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år. Ved utgangen av 2012 er det 38 100 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 2012 er 164 801, dvs. en nedgang på nærmere 21 000 fra utgangen av 2010 (tall for 2011 finnes ikke). Andelen er 21,7 prosent mot 33,4 prosent ved utgangen av 2003. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87,5 prosent pr. 31. desember 2012, omtrent samme andel som pr. 31. desember 2003. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang fra utgangen av 2003. 49,6 prosent ved utgangen av 2003 mot 35,6 prosent ved utgangen av 2003.

Oslo og Akershus har desidert lavest andel alderspensjonister med minstepensjon, begge med 13,2 prosent. Buskerud har lavest andel av de øvrige fylkene med 18,8 prosent, mens Sogn og Fjordane har høyest andel minstepensjonister med 28,1 prosent.

Bosatt i utlandet

Pr. 31. desember 2012 var det 39 312 alderspensjonister som var bosatt i utlandet. Dette utgjør 5,2 prosent av totalt antall alderspensjonister. Pr. 31. desember 2009 var andelen 4,7 prosent. Knappe én av tre utenlandsboende er bosatt i Sverige. Dette gjelder både for menn og kvinner. Kvinners andel er avtakende, menns andel har vært økende, men ved utgangen av 2012 er andelen lik andelen ved utgangen av 2011. USA er nummer to på ”topp 20”-lista (men mister stadig andel) og Danmark er nummer tre. Ellers kan nevnes at Tyskland har gått forbi Canada på lista og er nå på 6. plass. Størst forskjell på menns og kvinners andel finner vi for pensjonister bosatt i Thailand; mannlige alderspensjonister som er bosatt i Thailand utgjør 1,7 prosent av alle utenlandsboende menn, mens kvinneandelen er 0,1 prosent. Mannlige alderspensjonister som er bosatt i Thailand er de som har høyest pensjon, med 244 800 kroner. Kvinner med høyest pensjon er bosatt i Spania. Gjennomsnittlig pensjon for disse er 167 100 kroner.

Fylkesfordeling

Akershus har den høyeste andelen 62-66-åringer i forhold til det totale antallet alderspensjonister i fylket med 8,9 prosent. Lavest andel har Nordland med 6,2 prosent. Sogn og Fjordane har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med 18,5 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 11,9 prosent. Disse forskjellene har sammenheng både med forskjeller i uttaksadferd og i alderssammensetningen i fylkene.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 200 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 31. desember 2012. Pr 31. desember 2011 var tallet ca. 1 400.

Gjennomsnittlig pensjon

Den gjennomsnittlige årlige alderspensjonen for landet som helhet er 237 400 kroner for menn og 175 900 kroner for kvinner pr. 31. desember 2012. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 74,1 prosent av mennenes. Pr. 31. desember 2003 utgjorde kvinnenes pensjon 73,6 prosent av mennenes pensjon. Av mannlige alderspensjonister er det Akershus som har høyest gjennomsnittlig årlig pensjon med 263 500 kroner, for kvinner er det Oslo som har høyest med 199 800 kroner.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 2012 er 78 425, mens antall nye i 2011 var 90 043, dvs. en nedgang på 11 618 eller nærmere 13 prosent. Det er mennene som utgjør den store nedgangen, mens kvinnene viser en liten økning fra 2011 til 2012. Andelen nye i alderen 62 og 67 år viser økning fra 2011 til 2012, størst for menn, med hhv. 6,4 prosent og 6,9 prosent. Ut ifra disse tallene kan det se ut til at det er særlig mange som tar ut alderspensjon enten ved 62 år eller ved 67 år. Blant dem som tar ut alderspensjon fra 67 år er det mange som har overgang fra andre pensjoner som uførepensjon, gjenlevendepensjon eller AFP.