Arkiv - Alderspensjon pr. 31. desember 2002-2011

Tabeller

Utviklingen i antall alderspensjonister

Fra og med 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra det tidspunkt har mange rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan velge å ta ut hel pensjon eller gradert pensjon; 20%, 40%, 50%, 60% eller 80%. I tillegg er det også mulig å kombinere alderspensjonen med andre ytelser, for eksempel uførepensjon. Antall alderspensjonister økte med nærmere 55 000 fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011, slik at antall personer som mottok alderspensjon ved utgangen av 2011 er 718 667. Menn står for 40 500 av denne økningen, dvs. 74 prosent. Til sammenlikning var økningen fra utgangen av 2009 til utgangen av 2010 på ca. 13 000 personer.

Aldersgruppa som er kommet inn fra og med 2011, 62-66 år, utgjør nærmere 36 000 alderspensjonister ved utgangen av året. Av disse er 81,8 prosent menn. Som andel av befolkningen er det 12,7 prosent av 62-66 åringene som har tatt ut pensjon. Andelen som tar ut full pensjon utgjør 10,8 prosent av befolkningen, og andelen med gradert pensjon utgjør 1,9 prosent. Det er store forskjeller på menn og kvinner. Drøyt 1 av 5 menn har tatt ut alderspensjon mellom 62 og 66 år, mens andelen for kvinner er nærmere 1 av 20. Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å gå av med alderspensjon tidligere. Viktige årsaker er at kvinner i mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta ut tidlig alderspensjon, og at flere kvinner allerede mottar uførepensjon eller andre pensjoner. Men vi ser også at det har vært en høyere andel menn enn kvinner som har tatt ut tidlig alderspensjon blant de som har muligheten til det.

I tillegg til den nye aldersgruppa, fortsetter aldersgruppa 67-69 år å øke. Det er 14 500 flere alderspensjonister i denne aldersgruppa pr. 31. desember 2011 enn det var pr. 31. desember 2010. Det skyldes at det er store alderskull som nå er i aldersgruppa 67-69 år.

I den nye ordningen gis pensjonstillegg og minstenivåtillegg som en erstatning for særtillegg. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 89,3 prosent i desember 2002 til 94,4 prosent i desember 2011.

Akershus har den høyeste andelen 62-66-åringer i forhold til det totale antallet alderspensjonister i fylket med 6,1 prosent. Lavest andel med 62-66-åringer har Nordland med 3,9 prosent. Sogn og Fjordane har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med nærmere 19,4 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 12,2 prosent.

Av de 718 667 alderspensjonistene ved utgangen av 2011 er det ca. 5 800 som har tatt ut gradert pensjon, mens 80 400 har tatt ut 100 prosent pensjon etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle ordningen. Ved utgangen av 2011 utgjorde menn 67 prosent av dem som tok ut gradert pensjon. Andelen menn med gradert pensjon har blitt lavere utover i 2011.

Av de 80 204 personene som hadde mulighet til å endre uttaksgrad i løpet av 2011, er det 1 678, dvs. 2,1 prosent, som har benyttet seg av denne muligheten, 2,2 prosent av mennene og 1,8 prosent av kvinnene.

Det er ca. 1 400 pensjonister som har alderspensjon i kombinasjon med uførepensjon pr. 31. desember 2011. Pr 30. september 2011 var det ca. 1 150.

Den gjennomsnittlige årlige alderspensjonen for landet som helhet er nærmere 230 000 kroner for menn og drøyt 169 000 kroner for kvinner ved utgangen av 2011. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 73,6 prosent av mennenes. Ved utgangen av 2002 utgjorde kvinnenes pensjon 74,1 prosent av mennenes pensjon.

Antall nye alderspensjonister i 2011 er 90 043, mens antall nye i 2010 var 47 821. Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 91,3 prosent i 2002 til 98,1 prosent i 2011.