Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 2001-2010

Tabeller

NB! Tallene for 2009 er korrigerte

Utviklingen i antall alderspensjonister

Ved utgangen av 3. kvartal 2010 var det 660 339 personer som mottok alderspensjon. Økningen de siste årene har vært på ca. 3 000-4 500, mens økningen fra 30. september 2009 til 30. september 2010 er på nesten 13 000 personer. Dette har sammenheng med at fra og med 1. januar 2010 er det ikke lenger inntektsprøving av alderspensjon, dvs. at alle alderspensjonister kan kombinere alderspensjon og arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. I tillegg er det ventet en økning i befolkningen 67 år og over på ca. 11 000 i 2010 mot ca. 7 600 i 2009. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 88,4 prosent pr. 30. september 2001 til 93,6 prosent pr. 30. september 2010.

Økningen i andel alderspensjonister 85 år og over har flatet ut. Ved utgangen av 3. kvartal de siste tre årene er 17,8 prosent av alle alderspensjonistene 85 år eller mer, mens andelen var 14,4 ved utgangen av 3. kvartal 2001. Andelen alderspensjonister i aldersgruppa 67-69 år har vist en økning de siste sju årene med størst økning fra 30. september 2009 til 30. september 2010. Andelen i aldersgruppa 70-74 år øker de tre siste årene.

Oslo har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med drøyt 21 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 13 prosent. Når det gjelder den yngste aldersgruppa, 67-69 år, er Oslo blant fylkene med lavest andel, mens Finnmark har høyest andel. Sett i forhold til befolkningen som helhet, har Oslo den laveste andelen alderspensjonister med 10 av 100, mens Hedmark og Oppland har den høyeste andelen med 16 av 100.

Andelen minstepensjonister var 28,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2010. Andelen gikk jevnt ned fra 2001 til 2007 fra 36,5 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2001 til 27,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2007. 1. mai 2008 økte særtilleggssatsen fra 79,33 prosent av grunnbeløpet til 94 prosent av grunnbeløpet for enslige. 1. mai 2009 økte den videre til 97 prosent av grunnbeløpet og til 100 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2010. Dette førte til at andel minstepensjonister økte fra 27,9 prosent pr 30. september 2007 til 30,2 prosent pr. 30. september 2008. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 86,5 prosent pr. 30. september 2001 og 87,5 prosent pr. 30. september 2010. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 53,6 prosent pr. 30. september 2001 til 43,5 prosent pr. 30. september 2010.

Oslo og Akershus har desidert lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 17,7 og 18,0 prosent. Buskerud har lavest andel av de øvrige fylkene med 25,5 prosent, mens Sogn og Fjordane har desidert høyest andel minstepensjonister med 36,3 prosent.

De fylkesvise forskjellene i andel minstepensjonister gjenspeiles også i størrelsen på pensjonen: Ved utgangen av 3. kvartal 2010 har Oslo og Akershus høyest gjennomsnittlig årlig pensjon med ca. 206 000 kroner, mens den gjennomsnittlig årlige pensjonen i Sogn og Fjordane er 180 000 kroner.

Den gjennomsnittlig årlige pensjonen for landet som helhet er 220 402 kroner for menn og 160 793 kroner for kvinner ved utgangen av 3. kvartal 2010 (regnet i grunnbeløp 75 641 kroner). Kvinnenes pensjon utgjør dermed 73 prosent av mennenes. Ved utgangen av 3. kvartal 2001 utgjorde kvinnenes pensjon nærmere 74,5 prosent av mennenes pensjon.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det ikke tilgangstall for alderspensjonister for 2009. Antall nye alderspensjonister i 1.-3. kvartal 2010 er 35 698, som er en økning på nærmere 6 000 fra 1.-3. kvartal 2008. (2008 var et lavt tilgangsår, på grunn av lavt antall 67-åringer i befolkningen ved inngangen til 2008.) Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 91 prosent i 1.-3. kvartal 2001 til 96 prosent i 1.-3. kvartal 2010. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister gikk ned fra 28,9 prosent i 1.-3. kvartal 2001 til 18,6 prosent i 1.-3. kvartal 2010.