Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 2000-2009

Tabeller

Utviklingen i antall alderspensjonister

Ved utgangen av 3. kvartal 2009 var det 647 491 personer som mottok alderspensjon. De siste fem årene har antallet økt med drøyt 22 000 personer. Andelen med tilleggspensjon har økt fra drøyt 87 prosent pr. 30. september 2000 til 93 prosent pr. 30. september 2009.

Økningen i andel alderspensjonister 85 år og over har flatet ut. Både ved utgangen av 3. kvartal 2008 og 3. kvartal 2009 var 17,8 prosent av alle alderspensjonistene 85 år eller mer, mens andelen var 13,9 ved utgangen av 3. kvartal 2000. Andelen alderspensjonister i aldersgruppa 67-69 år har vist en økning de siste sju årene og andelen i aldersgruppa 70-74 år øker de to siste årene.

Oslo har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med 21 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 13 prosent. Når det gjelder den yngste aldersgruppa, 67-69 år, er Oslo blant fylkene med lavest andel, mens Finnmark er blant fylkene med høyest andel. Sett i forhold til befolkningen som helhet, har Oslo den laveste andelen alderspensjonister med 10 av 100, mens Hedmark og Oppland har den høyeste andelen med 16 av 100.

Andelen minstepensjonister var 29,1 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2009. Andelen gikk jevnt ned fra 2000 til 2007; fra 38,1 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2000 til 27,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2007. 1. mai 2008 økte særtilleggssatsen fra 79,33 prosent av grunnbeløpet til 94 prosent av grunnbeløpet for enslige. 1. mai 2009 økte den videre til 97 prosent av grunnbeløpet. Dette førte til at andel minstepensjonister økte fra 27,9 prosent pr. 30. september 2007 til 30,2 prosent pr. 30. september 2008. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 86,1 prosent pr. 30. september 2000 og 87,6 prosent pr. 30. september 2009. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 55,6 prosent pr. 30. september 2000 til 44,5 prosent pr. 30. september 2009.Oslo og Akershus har desidert lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 18,2 og 18,9 prosent. Buskerud har lavest andel av de øvrige fylkene med 26,4 prosent, mens  Sogn og Fjordane har desidert høyest andel minstepensjonister med 37,3 prosent.

De fylkesvise forskjellene i andel minstepensjonister gjenspeiles også i størrelsen på pensjonen: Ved utgangen av 3. kvartal 2009 har Oslo og Akershus høyest gjennomsnittlig årlig pensjon med drøyt 196 000 kroner, mens den gjennomsnittlig årlige pensjonen i Sogn og Fjordane er 170 600 kroner.

Den gjennomsnittlig årlige pensjonen for landet som helhet er 209 632 kroner for menn og 152 952 kroner for kvinner ved utgangen av 3. kvartal 2009 (regnet i grunnbeløp 72 881 kroner). Kvinnenes pensjon utgjør dermed 73 prosent av mennenes. Ved utgangen av 3. kvartal 2000 utgjorde kvinnenes pensjon 75 prosent av mennenes pensjon.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det ikke tilgangstall for alderspensjonister for 2009. Se mer i ”Om statistikken”. Les mer i Om statistikken.