Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 2006-2015

Geografi-fordelingen i datavarehuset er nå rettet for perioden januar 2012 til desember 2014. Rettingen har også medført små endringer i hovedtallene i de samme årene.

Statistikknotat

Tabeller

Kommunetabell

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 3. kvartal 2015 er det 861 672 personer som mottar alderspensjon, en økning på 31 700 eller fire prosent fra samme tidspunkt året før. Menn står for 18 400 av økningen, dvs. 58 prosent. Til sammenlikning stod menn for 74 prosent av økningen fra 30. september 2010 til 30. september 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 2015 sammenliknet med 2011.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1.-3. kvartal 2015 er 54 292, mens antall nye i samme periode i 2014 var 57 603, dvs. en nedgang på 3 300, eller 5,7 prosent. Både for kvinner og menn skyldes nedgangen først og fremst færre nye 67-årige alderspensjonister sammenliknet med de to foregående årene.

Aldersgruppa 62-66 år

87 338 av alderspensjonistene pr. 30. september 2015 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 8 300 fra 30. september 2014. Menn utgjør 73 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 3. kvartal 2015, mot 75 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2014. 31 prosent av 62-66 åringene i befolkningen har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 3. kvartal 2015, mot 28 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2014.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 360 000 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 3. kvartal 2015 er det 10 700 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 10 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 3. kvartal 2015. For kvinner var denne andelen 19 prosent, mens den var sju prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 91,5 prosent pr. 30. september 2006 til 96,2 prosent pr. 30. september 2015. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen. Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 3. kvartal 2015 er det 93 924 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 10,9 prosent. På samme tidspunkt året før var andelen 9,1 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon pr. 30. september 2015 er 145 349, dvs. en nedgang på 6 800 fra pr. 30. september 2014. Andelen sett i forhold til alle alderspensjonister er 16,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2015 mot 29,4 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2006. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87 prosent både pr. 30. september 2006 og 30. september 2015. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. Ved utgangen av 3. kvartal 2006 var 44,3 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene minstepensjonister mot 28,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2015.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 600 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon både pr. 30. september 2014 og 30. september 2015.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 255 200 kroner og kvinner 194 400 kroner pr. 30. september 2015. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 76 prosent av mennenes. Pr. 30. september 2006 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.