Statistikken er oppdatert 27. mars 2020.

I løpet av torsdag er det registrert sykmelding på 519 nye sykefraværstilfeller der det er påvist eller mistanke om Covid-19. 

Siden 8. mars er det registrert 29 300 slike sykefraværstilfeller.

Nytt i dagens tall er en oversikt over hvor stor andel Covid-19 diagnose utgjør, samt hvor stor andel alle luftveisdiagnoser utgjør, av alle sykefraværstilfellene i befolkningen. Vi finner at Covid-19 er benyttet som diagnose i 17% av alle sykefraværstilfeller de siste tre ukene, samt at alle luftveisdiagnoser (inkludert Covid-19) er benyttet i 55% av alle sykefraværstilfellene.

Rogaland har størst andel Covid-19 diagnoser med 21%, mens Oslo har størst andel med luftveisdiagnoser med 58%. Nordland har lavest andel på begge med henholdsvis 11% med Covid-19 og 46% med luftveisdiagnoser.

Nytt er også en kommuneoversikt over antall sykefraværstilfeller med Covid-19 diagnose, samt andelen dette utgjør av alle sykefraværstilfeller i kommunen. Måsøy (81%), Valle (47%), Ulvik (47%) og Sel (46%) har flest. 20 kommuner har ingen sykefraværstilfeller med Covid-19 diagnose.

I tillegg publiserer NAV fra i dag egen rapport der tallene er fordelt på kjønn og alder.

Se statistikken  

Les mer i pressemeldingen fra 17. mars om tallene.

Om statistikken

Sykefraværstilfellene i denne publiseringen bør tolkes med varsomhet. Statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet. 

De fleste store EPJ-systemer (sykmeldernes elektroniske pasientjournalsystemer) er oppdatert med den nye koden for covid-19. Det tar noe tid før alle EPJ-systemer er oppdatert med kode for covid-19, og noe av økningen i sykmeldinger med covid-19 fremover kan derfor komme fra økt utbredelse på systemsiden.

I tillegg leverer sykehus sykmeldinger på papir, og disse fanges ikke opp elektronisk (papirsykmeldinger samles opp og lastes inn i datavarehus månedlig). I sum underrapporterer vi de faktiske forhold noe.

Les mer om den daglige statistikken over sykemeldinger med diagnose Covid-19

Publisering 

Tall over gårsdagens sykmeldinger vil oppdateres og publiseres mandag til fredag kl. 10.00 på denne siden. Av kapasitetshensyn vil forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data ikke bli imøtekommet.