Statistikken er oppdatert 8. april 2020.

Søknader om dagpenger

I løpet av tirsdag er det kommet inn 5 100 nye søknader om dagpenger.

  • 900 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger.
  • 4 200 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering.

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 366 600 søknader om dagpenger, hvorav 328 300 gjelder dagpenger ved permittering. Over 13% av arbeidsstyrken i Norge har nå søkt om dagpenger i denne perioden. Flest har søkt i Oslo med 15,5% og færrest i Nordland med 10,3%.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 405 600 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160 500 gjennom hele 2019 og 166 600 gjennom hele 2018.

Søknader om dagpenger fordelt etter næring

Fordelt på næring har nå 56% av alle lønnstakere i overnattings- og serveringsvirksomheter søkt om dagpenger ved permittering, i tillegg har 5% i denne næringen søkt om ordinære dagpenger. I private tjenester ellers er andelen 32% dagpenger ved permittering og 2% ordinære, i forretningsmessig tjenesteyting er andelen 20% dagpenger ved permittering og 4% ordinære, mens i varehandel er andelen 22% dagpenger ved permittering og 1% ordinære.

I næringer som elektrisitet, vann og renovasjon, finansierings- og forsikringsvirksomhet, samt offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring har svært få lønnstakere søkt om dagpenger ved permittering eller ordinære dagpenger.

Forskuddsordning for dagpenger

Mandag for en uke siden åpnet NAV mulighet for at alle som har søkt om dagpenger kan søke om et forskudd via en ny søknadsfunksjon på nav.no. NAV har mottatt 102 000 slike søknader siden da, og godkjent 85 500 søknader om forskudd. Avslag er begrunnet enten i at søkeren ikke har levert søknad om dagpenger i forkant (10 100 søknader) eller at inntektsgrunnlaget er for lavt (6 300 søknader).

Samlet beløp det er søkt og innvilget forskudd på er totalt 1 299 millioner kroner. 84 800 godkjente søknader for totalt 1 290 millioner kroner er allerede utbetalt eller satt til utbetaling.

Se statistikken  

Les mer i

Om statistikken

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk men noen mottas også på papir. 

Publisering 

Tall over gårsdagens innkomne søknader om dagpenger vil oppdateres og publiseres mandag til fredag kl. 10.00 på denne siden. Av kapasitetshensyn vil forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data ikke bli imøtekommet.