Arkiv - Grunnstønad per 30. september 2010-2019

Grunnstønadsmottakere

Nye grunnstønadsmottakere

Utviklingen i grunnstønad

Ved utgangen av september 2019 var det 121 000 personer som mottok grunnstønad. Det er en økning på 3,2 prosent fra september 2018. Det har vært en nedgang i antall mottakere av grunnstønad de siste 10 årene, men fra mars 2019 har det vært en økning i antall mottakere, noe som må ses i sammenheng med regelendringer på grunnstønadsområdet og høy tilstrømning av nye mottakere.  

12,8 prosent av grunnstønadsmottakerne var under 18 år, 32,1 prosent var i alderen 18-49 år og 55,1 prosent var 50 år og eldre. Andelen kvinner utgjorde 58,3 prosent av alle grunnstønadsmottakere.

Det er flest personer med grunnstønad i Akershus, Hordaland, Trøndelag og Oslo, mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane, Finnmark og Aust-Agder. 

Over tid har det skjedd en endring i fordelingen mellom antall mottakere med sats 1 og sats 4. I 2010 hadde nær 50 % av alle grunnstønadsmottakere sats 1. Andelen har sunket for hvert år i 10-årsperioden, men har vist en økning etter regelendringen 1. mars 2019. 40,3 % (48 700 personer) mottok sats 1 ved utgangen av september 2019.  

Antall mottakere med sats 4 har økt fra 20 % i 2010 til 36,3 % av alle mottakerne i 2018. Fra 1. mars 2019 ble grunnstønad til glutenfri diett redusert fra sats 4 til sats 3 for personer i aldersgruppen 5-30 år. Øvrige aldersgrupper fikk sats 2. Det ble dermed en kraftig reduksjon i antall mottakere med sats 4, og per september 2019 var det 12 700 personer (10,5 % av alle personer med grunnstønad hadde sats 4). Mens andelen med sats 2 økte kraftig, fra 7 % til 21,3 prosent fra september 2018 til september 2019.

7 200 nye mottakere fikk grunnstønad i løpet av de ni første månedene av 2019. Det er 4 600 flere enn i 2018. I 2017 var tilgangen på samme nivå som i 2018. Den kraftige økningen i 2019 må ses i sammenheng med regelverksendringene fra 1. mars 2019.

Diagnoser

Grunnstønad gis for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade (som friske personer ikke har). Fra 1. mars 2019 innvilges sats 1 til personer med hyperkinetiske forstyrrelser (herunder ADHD), for å dekke ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler.

Blant nye mottakere de første ni månedene av 2019 er det om lag 5 000 personer som er innvilget grunnstønad med diagnose hyperkinetiske forstyrrelser - herunder ADHD (71 % av alle nye). Det er spesielt kraftig økning i nye tilfeller blant barn og unge, men bortsett fra aldersgruppen over 67 år er det økning i alle aldersgrupper i 2019 sammenliknet med 2018. For samme periode i 2018 var det om lag 200 tilfeller (9 %) blant de nye mottakerne med diagnose nevroser og adferdsforstyrrelser.

Deretter følger sykdommer i fordøyelsessystemet (i hovedsak cøliaki). Dette er personer som har fått innvilget stønad for å dekke ekstrautgifter til fordyret kosthold til spesialdiett. Andelen var 23 % (1 700 personer) blant alle nye personer hittil i 2019, mot 72 % (1 900 personer) for samme periode i 2018.

Øvrige diagnoser utgjorde ca. 6 % i 2019 og 19 % i 2018 (av dette var det ca. 3,5 % med sykdommer i nervesystemet i 2018).

På grunn av mangelfulle diagnosedata, samt noe usikkerhet knyttet til oppdateringen av diagnoseinformasjonen publiseres ikke diagnosetall for antall mottakere av grunnstønad. For nye tilfeller registreres diagnosen i saksbehandlingssystemet fra 2014.

Fakta

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade (som friske personer ikke har) og gis til:
a.    drift av tekniske hjelpemidler
b.    transport. 
c.    førerhund
d.    drift av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon. 
e.    bruk av proteser, støttebandasjer og lignende. 
f.    fordyret kosthold på grunn av spesialdiett. 
g.    slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler.
h.    Servicehund.

Endringer fra 1. mars 2019:

  • Personer med diagnosen cøliaki får grunnstønad etter to satser (De fleste hadde tidligere sats 4). De som er mellom 5-30 år får sats 3, alle andre får sats 2.
  • Grunnstønad etter sats 1 gis til personer med hyperkinetiske forstyrrelser, herunder ADHD med hyperaktivitet.
  • Personer med psoriasis og atopisk eksem kan få innvilget grunnstønad hvor ekstrautgiftene minst overstiger sats 1.