Grunnstønadsmottakere

Nye grunnstønadsmottakere

Utviklingen i grunnstønad

Ved utgangen av september 2019 var det 121 000 personer som mottok grunnstønad. Det er en økning på 3,2 prosent fra september 2018. Det har vært en nedgang i antall mottakere av grunnstønad de siste 10 årene, men fra mars 2019 har det vært en økning i antall mottakere, noe som må ses i sammenheng med regelendringer på grunnstønadsområdet og høy tilstrømning av nye mottakere.  

12,8 prosent av grunnstønadsmottakerne var under 18 år, 32,1 prosent var i alderen 18-49 år og 55,1 prosent var 50 år og eldre. Andelen kvinner utgjorde 58,3 prosent av alle grunnstønadsmottakere.

Det er flest personer med grunnstønad i Akershus, Hordaland, Trøndelag og Oslo, mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane, Finnmark og Aust-Agder. 

Over tid har det skjedd en endring i fordelingen mellom antall mottakere med sats 1 og sats 4. I 2010 hadde nær 50 % av alle grunnstønadsmottakere sats 1. Andelen har sunket for hvert år i 10-årsperioden, men har vist en økning etter regelendringen 1. mars 2019. 40,3 % (48 700 personer) mottok sats 1 ved utgangen av september 2019.  

Antall mottakere med sats 4 har økt fra 20 % i 2010 til 36,3 % av alle mottakerne i 2018. Fra 1. mars 2019 ble grunnstønad til glutenfri diett redusert fra sats 4 til sats 3 for personer i aldersgruppen 5-30 år. Øvrige aldersgrupper fikk sats 2. Det ble dermed en kraftig reduksjon i antall mottakere med sats 4, og per september 2019 var det 12 700 personer (10,5 % av alle personer med grunnstønad hadde sats 4). Mens andelen med sats 2 økte kraftig, fra 7 % til 21,3 prosent fra september 2018 til september 2019.

7 200 nye mottakere fikk grunnstønad i løpet av de ni første månedene av 2019. Det er 4 600 flere enn i 2018. I 2017 var tilgangen på samme nivå som i 2018. Den kraftige økningen i 2019 må ses i sammenheng med regelverksendringene fra 1. mars 2019.

Diagnoser

Grunnstønad gis for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade (som friske personer ikke har). Fra 1. mars 2019 innvilges sats 1 til personer med hyperkinetiske forstyrrelser (herunder ADHD), for å dekke ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler.

Blant nye mottakere de første ni månedene av 2019 er det om lag 5 000 personer som er innvilget grunnstønad med diagnose hyperkinetiske forstyrrelser - herunder ADHD (71 % av alle nye). Det er spesielt kraftig økning i nye tilfeller blant barn og unge, men bortsett fra aldersgruppen over 67 år er det økning i alle aldersgrupper i 2019 sammenliknet med 2018. For samme periode i 2018 var det om lag 200 tilfeller (9 %) blant de nye mottakerne med diagnose nevroser og adferdsforstyrrelser.

Deretter følger sykdommer i fordøyelsessystemet (i hovedsak cøliaki). Dette er personer som har fått innvilget stønad for å dekke ekstrautgifter til fordyret kosthold til spesialdiett. Andelen var 23 % (1 700 personer) blant alle nye personer hittil i 2019, mot 72 % (1 900 personer) for samme periode i 2018.

Øvrige diagnoser utgjorde ca. 6 % i 2019 og 19 % i 2018 (av dette var det ca. 3,5 % med sykdommer i nervesystemet i 2018).

På grunn av mangelfulle diagnosedata, samt noe usikkerhet knyttet til oppdateringen av diagnoseinformasjonen publiseres ikke diagnosetall for antall mottakere av grunnstønad. For nye tilfeller registreres diagnosen i saksbehandlingssystemet fra 2014.