Grunnstønadsmottakere

Nye grunnstønadsmottakere

Utviklingen i antall personer med grunnstønad

Ved utgangen av juni 2020 var det 125 400 personer som mottok grunnstønad. Det er en økning på 5,3 prosent fra juni 2019. Det har vært en nedgang i antall mottakere av grunnstønad i mange år, men etter mars 2019 har det vært høy tilstrømning av nye mottakere (spesielt blant de yngste aldersgruppene), og økning i det totale antallet personer med ytelsen. Utviklingen må ses i sammenheng med endringer i regelverket på grunnstønadsområdet i mars 2019 og april 2020.  

Per juni var 14,5 prosent av grunnstønadsmottakerne under 18 år (en økning på 3,4 prosentpoeng sammenliknet med ett år siden), 32,6 prosent var i alderen 18-49 år og 53,0 prosent var 50 år og eldre. Andelen kvinner utgjorde 57,6 prosent av alle grunnstønadsmottakere i juni 2020.

Det er flest personer med grunnstønad i Viken og Vestland, mens det er færrest personer i Møre og Romsdal og Nordland. 

De siste par årene har det vært flere regelendringer som har medført store endringer i antall og andel mottakere med de ulike satsene. 

Til og med 2018 var det økning i antall mottakere med sats 4 og nedgang blant mottakere med sats 1. De siste to årene har det vært kraftig nedgang i bruken av sats 4 og 9,3 prosent av alle med grunnstønad mottok denne satsen ved utgangen av juni måned i 2020. Sats 1 har økt kraftig det siste året fra 39,5 prosent til 56,5 prosent av alle mottakere med grunnstønad.

Etter regelendringen fra mars 2019, hvor personer med hyperkinetiske forstyrrelser (herunder ADHD med hyperaktivitet) kan innvilges grunnstønad med sats 1 har det vært en kraftig økning i antall grunnstønadsmottakere med laveste sats. I tillegg har mange personer med grunnstønad til glutenfritt kosthold fått satt ned satsen fra sats 2 til sats 1 fra 1. april 2020.  Per juni 2020 var det nærmere 70 900 personer som mottok sats 1.   

Fra 1. mars 2019 ble grunnstønad til glutenfri diett redusert fra sats 4 til sats 3 for personer i aldersgruppen 5-30 år. Øvrige aldersgrupper fikk sats 2. Fra april 2020 ble satsene også redusert. Andel mottakere med sats 4 økte fra 22 prosent i 2011 til 36 prosent i juni 2018. Etter mars 2019 har det vært en kraftig reduksjon i antall mottakere med sats 4, og ved utgangen av juni 2020 var det 11 700 personer med sats 4 (9 % av alle med grunnstønad). 

Både antall og andelen med sats 2 har økt etter regelendringen i mars 2019 (stønad til glutenfri diett), men har sunket igjen etter regelendringen i april 2020. I juni 2020 var det om lag 18 % av alle mottakere som hadde sats 2, eller i overkant av 22 000 personer. 

Også bruken av sats 3 har vært påvirket av regelendringene. Andelen med sats 3 økte fra 15 % i 2018 til 26 % i 2019. I juni 2020 var det om lag 14 % av alle med grunnstønad som hadde denne satsen (17 800 personer).

Nye mottakere

Nær 4 700 nye mottakere fikk grunnstønad i løpet av første halvår 2020. Det litt flere enn i samme periode i 2019 (4 400 nye). Ca. 1 800 personer hadde tilgang til grunnstønad i januar-juni 2018. Den kraftige økningen de siste to årene må ses i sammenheng med regelverksendringene fra 1. mars 2019.  Den har også påvirket sammensetningen mellom kvinner og menn, og alderssammensetningen.

Kvinneandelen er lavere enn tidligere og lå på 45 prosent i første halvår 2019 og 46 prosent i 2020, noe som skyldes at det var mange yngre menn blant de nye mottakerne av grunnstønad de siste to årene.  Det var 56-57 prosent kvinner blant de nye mottakerne i første halvår i 2017 og 2018.

Det har også vært langt flere mottakere under 18 år i 2019 og 2020, enn i 2018. I første halvår 2020 var det ca. 2 400 nye mottakere under 18 år (52 % av alle nye). I 2019 var det 2 600 nye mottakere (60 % av alle nye). I 2018 var ca. 900 personer under 18 år (om lag 48 prosent av alle nye mottakere i første halvår).

Diagnoser

Grunnstønad gis for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade (som friske personer ikke har). Fra 1. mars 2019 innvilges sats 1 til personer med hyperkinetiske forstyrrelser (herunder ADHD med hyperaktivitet), for å dekke ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler. 

Blant nye mottakere med grunnstønad er det to store diagnosegrupper som omfatter nær 96 prosent av alle nye mottakere i første halvår 2020.  Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser  3 200 personer (69 % av alle nye mottakere) og sykdommer i fordøyelsessystemet med 1 300 personer (27 %). I første halvår 2019 var det hhv. 3 000 og 1 100 nye mottakere i disse to diagnosegruppene.

Nevroser og atferdsforstyrrelser omfatter nesten alle i hovedgruppen psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, og omfattet ca. 9 prosent av alle nye mottakere i første halvår 2017 og 2018 (ca. 200 personer). Etter regelendringen har det vært en kraftig økning av personer i denne diagnosegruppen: nær 68 % første halvår 2019 og nesten 69 % i 2020. Det er for det meste personer med hyperkinetiske forstyrrelser - herunder ADHD. Det er spesielt kraftig økning i nye tilfeller blant barn og unge. 

Den andre store diagnosegruppen er sykdommer i fordøyelsessystemet. Antall nye personer har vært på 1 100-1 400 i første halvår i hele perioden 2014-2020, men andelen har variert mellom 76 % (2016) og 26 % (2019). Dette er personer som har fått innvilget stønad for å dekke ekstrautgifter til fordyret kosthold til spesialdiett, i hovedsak er dette grunnstønadsmottakere med cøliaki.

Øvrige diagnosegrupper utgjorde ca. 7 prosent av alle nye mottakere av grunnstønad i første halvår av 2019 og 4 prosent i 2020. 

På grunn av mangelfulle diagnosedata, samt noe usikkerhet knyttet til oppdateringen av diagnoseinformasjonen publiseres ikke diagnosetall for antall mottakere av grunnstønad. For nye tilfeller registreres diagnosen i saksbehandlingssystemet fra 2014.

Personer med grunnstønad juni 2011-2020. Sats. Antall

Personer med grunnstønad juni 2011-2020.png