Tabeller

Mottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2010-2019. AntallMottakere. Fylke. 30. juni 2010-2019. AntallBarn. Antall timer i barnehage. 30. juni 2010-2019. AntallBarn. Fylke. 30. juni 2013-2019. AndelBruk av 20 - og 40 prosent gradert kontantstøtte. Fylke. Juni 2019Barn. Kommune. 30. juni 2019. Antall og andel (xls)Barn. Fylke. 30. juni 2019. Antall og andel (xls)Eksport. Statsborgerskap. 30. juni 2010-2019. Antall og prosent

Stabilt antall mottakere

Ved utgangen av juni 2019 var det 22 248 mottakere av kontantstøtte. Det er en nedgang på 1,7 prosent eller 386 personer fra samme periode i fjor. Dette er en betydelig svakere nedgang enn det vi har sett de siste tre årene (NAV publiserte ikke tall om kontantstøtte for 2017, se faktaboks). På 10 år har antallet mottakere blitt halvert, mye fordi kontantstøtten ble avviklet for to-åringer i 2012. Dersom vi sammenligner med tall for juni 2013, da kontantstøtten bare gjaldt for ettåringer sånn som nå, har antallet mottakere gått ned med 17,5 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 4 707 personer.

I tillegg til at det fødes mindre barn nå enn tidligere skyldes en stor del av nedgangen at flere barn har fått rett på barnehageplass. I 2016 fikk barn født i september og oktober krav på plass innen den måneden de fyller ett år, og det samme ble innført for barn født i november med virkning fra og med 2017.

Flere kvinner, færre menn

For første gang i løpet av en tiårsperiode var det i juni 2019 en økning i antall kvinnelige mottakere, sammenlignet med juni 2018. Økningen var på 1,3 prosent, noe som tilsvarer 230 personer. For menn var det en nedgang på 12,6 prosent (616 personer), noe som er årsaken til at det totale antallet mottakere gikk ned. Størst nedgang for både menn og kvinner kom i aldersgruppen 24 år og yngre, der antallet mottakere sank med 8,4 prosent totalt. Økningen for kvinner kom i aldersgruppene 25-29 år og 30-34 år, der antallet mottakere steg med henholdsvis 3 og 3,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. I tillegg til nedgangen for menn under 24 år, var det også en stor nedgang i aldersgruppene 30-34 år og 35-39 år på henholdsvis 15,9 og 15,1 prosent.

Stor nedgang i antallet kontantstøttemottakere i Sogn og Fjordane

Sammenlignet med tall for juni 2018 har det vært en nedgang i antall kontantstøttemottakere i alle fylker utenom fem. I Oslo, Hedmark, Vestfold, Rogaland og Møre og Romsdal har antallet mottakere økt. Størst økning var det i Hedmark der antallet økte med 9,2 prosent. Størst nedgang finner vi i Sogn og Fjordane der antallet mottakere gikk ned med 13,6 prosent fra juni 2018 til juni 2019. Det tilsvarer 63 færre mottakere. Sogn og Fjordane er også fylket som har hatt størst prosentvis nedgang fra 2013 til nå, en nedgang på 36,4 prosent. Sammenlignet med juni 2013 har alle fylker hatt en nedgang i antallet mottakere av kontantstøtte.

Stabil andel barn i kontantstøttealder som får kontantstøtte

Andelen barn det utbetales kontantstøtte for blant alle barn i kontantstøttealder har holdt seg stabil og var i juni 2019 på 43,8 prosent, mot 43,2 prosent i juni 2018. Fylket der høyest andel fikk utbetalt kontantstøtte var Vest-Agder der 56,5 prosent av barna i kontantstøttealder fikk kontantstøtte. Fylket med lavest andel var Troms, med 32 prosent.

Bruken av graderte satser øker noe

Fra og med 1.august 2018 ble reglene for gradering av kontantstøtte endret (se faktaboks). I juni 2019 hadde 97 prosent av kontantstøttemottakerne full kontantstøtte. Sammenlignet med juni 2018, før de nye reglene ble innført, hadde 99 prosent full kontantstøtte. Av de som bruker gradert kontantstøtte er det flest som bruker 20 prosent gradering, 1,8 prosent av mottakerne gjør dette. 0,8 prosent bruker 40 prosent gradering, mens 0,1 prosent bruker 60 prosent gradering. Ingen av de som mottok kontantstøtte i juni 2019 brukte 80 prosent gradering.

Det er store fylkesvise forskjeller på hvorvidt mottakerne bruker gradert kontantstøtte eller ikke. I Oslo bruker 99,9 prosent full kontantstøtte, mens tilsvarende andeler for Hedmark og Oppland er 91 og 92 prosent. Disse fylkene har den høyeste andelen som bruker 20 prosent gradering, med en andel på henholdsvis 5,7 og 5,3 prosent. Det er også Hedmark og Oppland som i størst grad benytter seg av 40 prosent gradering, 3 prosent i begge fylker benytter seg av dette.

Eksport

Med eksport mener vi utbetalinger av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet er bosatt i et annet EØS-land.

Ved utgangen av juni 2019 var det 1107 personer som mottok kontantstøtte etter EØS-reglene. Det er omtrent på samme nivå som i juni 2018, da antallet var 1092. Det har skjedd en endring ved at antallet mottakere med polsk bakgrunn har gått ned, omtrent tilsvarende som antallet mottaker med litauisk bakgrunn har gått opp. 58 prosent av eksporten går nå til polske mottakere, mens 19 prosent går til litauiske mottakere.