Arkiv. Kontantstøtte mars 2019

Statistikk per 31. mars 2019

Tabeller

Fortsatt nedgang i antall mottakere av kontantstøtte

Ved utgangen av mars 2019 var det 16 249 mottakere av kontantstøtte. Det er 422 færre enn ved samme periode i 2018, en nedgang på 2,5 prosent. Fra mars 2010 har antallet mottakere av kontantstøtte blitt redusert med 57 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 21 664 mottakere. Det meste av nedgangen kom i 2012, da kontantstøtten for toåringer ble fjernet, men også etter 2012 har det blitt markant færre mottakere. Fra 2013 til 2019 har antallet gått ned med om lag 20 prosent. Rett på barnehageplass ved barnehagestart i august for barn som fyller ett år innen 1.september, og innen utgangen av måneden barnet fyller ett år for barn født i september-november er hovedårsaken til denne nedgangen.

Flest mottakere av kontantstøtte er det i de største fylkene. Oslo og Rogaland hadde flest med 2 307 og 2 061 mottakere, etterfulgt av Hordaland og Akershus som begge hadde rett i overkant av 1 680 mottakere. Størst nedgang finner vi i Sogn- og Fjordane der antallet kontantstøttemottakere gikk ned med 15,4 prosent fra mars 2018 til mars 2019. Størst økning finner vi i Hedmark og Møre og Romsdal som begge hadde over 8 prosent flere mottakere i mars 2019 enn i mars 2018.

Flest kvinner, men størst nedgang for menn

79 prosent av de som mottar kontantstøtte er kvinner, dette er en økning fra 77 prosent i mars 2018. Det har vært en nedgang i antall kontantstøttemottakere for både kvinner og menn, men størst nedgang har det vært for menn der antallet mottakere har blitt redusert med 8,6 prosent sammenlignet med mars 2018. For kvinner var nedgangen på marginale 0,8 prosent, men i aldersgruppene 25-29 år og 30-34 år har det vært en liten økning i antallet mottakere på 0,7 og 2,4 prosent.

Stabil andel barn i kontantstøttealder som mottar kontantstøtte

Per mars 2019 ble det utbetalt kontantstøtte for 31,6 prosent av barna i kontantstøttealder. Det vil si at 16 573 barn som var mellom 13 og 23 måneder i mars 2019 fikk utbetalt kontantstøtte. Dette er relativt uendret sammenlignet med mars 2018, da tilsvarende andel var 31,1 prosent. Det fylket der høyest andel av barna i kontantstøttealder fikk utbetalt kontantstøtte er i Vest-Agder, med en andel på 42,6 prosent. Lavest andel er det i de nordligste fylkene og i Trøndelag. I Troms var det kun 22,2 prosent av barna det ble utbetalt kontantstøtte for.

Økning i bruk av graderte satser

Fra og med 1.august 2018 ble reglene for gradering av kontantstøtte endret. I tillegg til full kontantstøtte ble det mulig å ta ut 80, 60, 40 eller 20 prosent kontantstøtte etter barnets avtalte oppholdstid i barnehage. 95,7 prosent av mottakerne hadde 100 prosent kontantstøtte, noe som er en nedgang fra 98,8 prosent i mars 2018. 2,9 prosent hadde 20 prosent kontantstøtte, mens 1,3 prosent hadde 40 prosent sats. Det er færre enn 0,2 prosent som har kontantstøtte med 60 eller 80 prosent sats.

Det er store regionale forskjeller når det gjelder gradering av kontantstøtte. I Oslo valgte 99,7 prosent av mottakerne full kontantstøtte, mens i Oppland var det kun 88 prosent som gjorde det samme. Oppland er det fylket der flest har 20 prosent kontantstøtte, 8,6 prosent hadde denne ordningen. Andre fylker med høy andel med 20 prosent sats er Telemark og Vest-Agder, der 6,7 og 6,5 prosent valgte dette. De fylkene der flest har 40 prosent sats er Troms og Finnmark med hhv. 4,3 og 4 prosent.

Eksport av kontantstøtte

Med eksport mener vi utbetalinger av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet er bosatt i et annet EØS-land.

Ved utgangen av mars 2019 var det 1 191 personer som mottok kontantstøtte etter EØS-reglene. Det er en økning på 8,1 prosent, noe som tilsvarer 89 flere mottakere. 60 prosent av mottakerne i denne gruppen kommer fra Polen, og 17,4 prosent fra Litauen. Dette er tilsvarende andeler som i mars 2018.

Fakta

Spesielle forhold for 2017

NAV har valgt å ikke publisere stønadsstatistikk på kontantstøtte i 2017 fordi tallene ikke gjenspeiler bruken av ytelsen. Årsaken er at NAV gjennomførte en spesialisering i behandlingen av kontantstøttesaker, som vil gi mer lik og effektiv saksbehandling. Dette ga i en overgangsperiode lengre saksbehandlingstid og enkelte statistikkutfordringer.

Utbetalingene per mars, juni, september og desember 2017 gjenspeiler derfor ikke den reelle etterspørselen i denne perioden. Kontantstøtte er en ytelse man ikke kan ha i mer enn 11 måneder, og den store gjennomstrømningen av mottakere gjør at statistikken er særlig følsom for variasjoner i saksbehandlingen.

Spesialiseringen i NAV er avsluttet og grunnlaget for statistikk er igjen tilfredsstillende.

Endringer i regelverket fra 1. august 2018

Fra og med 1. august 2018 er satsene for kontantstøtte endret. Fram til 1. august var det mulig å søke kontantstøtte ut fra to satser, enten 100 prosent (barnet var ikke i barnehage) eller 50 prosent av full sats (barnet var i barnehage inntil 19 timer). Fra 1. august er det mulig å søke kontantstøtte ut fra fem satser, alt etter hvor mange timer barnet er i barnehage, dvs. barnet har deltidsplass. Hvis barnet ikke går i barnehage med offentlig tilskudd kan man, som tidligere, søke om 100 prosent kontantstøtte. Hvis barnet har deltidsplass, kan man søke om 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte, alt etter hvor mange timer barnet er i barnehage.

Se regelendringene for kontantstøtte