Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte fortsetter. Pr. mars 2008 var det i alt 47 406 personer som mottok kontantstøtte. Det er 8 169 færre mottakere enn på samme tidspunkt i fjor. I løpet av åtte år er det en nedgang i antall mottakere på hele 40 798. Av de som mottar kontantstøtte, har 77 prosent full kontantstøtte. Det vil si at barnet ikke er i barnehage.

I forhold til på samme tidspunkt i fjor er det 16,3 prosent færre kvinnelige mottakere, men for menn er det sju prosent flere kontantstøttemottakere. Det er i aldersgruppene 25 til 29 og 30 til 34 år vi finner den største veksten for mannlige mottakere. Menn utgjør 8,6 prosent av totalt antall mottakere. 

Utviklingen i antall barn

I følge reglene kan kontantstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, og maksimalt i 23 måneder, men barnet må ikke ha heltidsplass i barnehage. Unntaket fra dette er for adopterte barn. For adopterte barn kan det ytes kontantstøtte fram til skolealder, men også for disse barna er perioden med kontantstøtte begrenset til 23 måneder.

I befolkningen er det pr. mars 2008 litt i underkant av 114 000 barn i kontantstøttealder (ett- og toåringer) og det blir utbetalt kontantstøtte for 49 259 barn. Fra 2007 til 2008 er det en reduksjon av antall barn på litt over 8 450. Det vil si 14,6 prosent.

Antall barn det utbetales kontantstøtte for utgjør ca. 43 prosent av barn i kontantstøttealder. Det er fortsatt slik at det er færre som velger kontantstøtte det andre året. Tallene viser at av de barn som mottar kontantstøtte, er fordelingen mellom ett- og toåringer på henholdsvis på 60 og 39 prosent.