Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Per mars 2015 var det 20 726  personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 120 mottakere sammenlignet med samme tidspunkt i 2014. På ti år er det blitt om lag 44 000 færre mottakere av kontantstøtte. Fra 1. august 2014 økte satsene slik at de aldersdifferensierte satsene ble avviklet. Full sats er nå 6000 kroner per måned.

Utviklingen i antall barn

Det ble utbetalt kontantstøtte for i alt 21 129 barn i mars 2015, en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med mars 2014. 98,5 prosent av barna det utbetales kontantstøtte for, mottar full kontantstøtte. Denne andelen har siden 2005 økt med 17 prosentpoeng. En viktig forklaring på denne utviklingen er at det i 2012 ble endringer i satsstrukturen, hvor det ble mindre mulighet for å motta gradert kontantstøtte.

Når vi ser på antall barn med kontantstøtte som andel av barn i kontantstøttealder per fylke, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte var Vest-Agder (48 %), Rogaland (46 %) og Østfold (45 %). Lavest andel hadde Nordland og Troms med 29 prosent. Til sammenligning er gjennomsnittet for landet på 38 prosent.

Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket det utbetales kontantstøtte for flest barn. Tradisjonelt har Oslo vært det fylket med lavest kontantstøtteandel av alle fylker. Men andelen per mars 2015 var på 41 prosent. I Oslo er det store forskjeller mellom bydelene.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Med eksport menes at kontantstøtte kan utbetales for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet er bosatt i et annet EØS-land.

Per mars 2015 var det i alt 1 096 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2014 var det 906 eksportmottakere, en økning på 190 mottakere.

Statsborgerskapsoversikten viser at det i mars 2015 var flest mottakere fra Polen (68 prosent). Polens eksportandel har vært nokså stabil det siste årene.

Eksportmottakerene av kontantstøtte utgjør per mars 2015 5,3 prosent av alle mottakere av kontantstøtte. Per mars 2014 var den samme andelen på 4,3 prosent. Til sammenligning utgjorde gjennomsnittlig antall eksportmottakere for hele 2014 utgjør om lag 4 prosent av alle mottakere av kontantstøtte i 2014.