Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Kontantstøtte etter nytt regelverk har virket i over ett år. Per juni 2014 var det 27 800 personer som mottok kontantstøtte. Det er en økning på 3,2 prosent eller 853 personer sammenlignet med samme tidspunkt i 2013. Økningen skyldes trolig at satsene for de yngste barna har økt.

Utviklingen i antall barn

I befolkningen var det i juni 2014 55 690 barn i kontantstøttealder, og det ble utbetalt kontantstøtte for i alt 28 300 barn, noe som utgjør en andel på 51 prosent av alle ettåringer i befolkningen. Til sammenligning var andelen etteråringer på 48 prosent i juni 2013.

Når vi ser på antall barn med kontantstøtte som andel av ettåringer per fylke, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte var Vest-Agder (61 %), Østfold (59 %) og Rogaland (57 %). Lavest andel hadde Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark med henholdsvis 41, 39 og 38 prosent.

Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Tradisjonelt har Oslo vært et fylke med lavere kontantstøtteandel enn gjennomsnittet for landet. Andelen per juni 2014 var på 55 prosent og vi ser at Oslo ligger over gjennomsnittet for alle fylker.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Per juni 2014 var det i alt 910 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2013 var det 794 mottakere, en økning på 116 mottakere.

Statsborgerskapsoversikten viser at det i juni 2014 var flest mottakere fra Polen (67 prosent). Polens eksportandel har vært nokså stabil de siste fem årene.

Eksportmottakerene av kontantstøtte utgjør per juni 2014 3,3 prosent av alle mottakere av kontantstøtte. Til sammenligning var den samme andelen på 2,9 prosent per juni 2013.

Nytt regelverk

Fra 1. august 2012 ble Kontantstøtteloven endret. Den vesentlige endringen er at kontantstøtte for toåringer bortfalt, samt at graderingsreglene for ettåringene ble endret ved at man gikk fra fem til to satser, og at satsen for barn mellom 13 og 18 måneder ble økt. På denne siden kan du lese utfyllende om lovendringene.