Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Per desember 2014 var det 16 199 personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 8 mottakere sammenlignet med samme tidspunkt i 2013. Fra 1. august 2014 økte satsene slik at de aldersdifferensierte satsene ble avviklet. Full sats er nå 6000 kroner per måned.

Utviklingen i antall barn

Det ble utbetalt kontantstøtte for i alt 16 465 barn i desember 2014. 98 prosent av barna det utbetales kontantstøtte for, mottar full kontantstøtte. Denne andelen har siden 2005 økt med 19 prosentpoeng. En viktig forklaring til denne utviklingen er at det i 2012 ble endringer i satsstrukturen, hvor det ble mindre mulighet for å motta gradert kontantstøtte.

Når vi ser på antall barn med kontantstøtte som andel av barn i kontantstøttealder per fylke, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte var Vest-Agder (39 %) og Østfold (37 %). Lavest andel hadde Sør-Trøndelag, Troms og Nordland med henholdsvis 21, 22 og 23 prosent. Til sammenligning er gjennomsnittet for landet på 30 prosent.

Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket det utbetales kontantstøtte for flest barn. Tradisjonelt har Oslo vært det fylket med lavest kontantstøtteandel av alle fylker. Men andelen per desember 2014 var på 30 prosent, lik gjennomsnittet for landet.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Med eksport menes at kontantstøtte kan utbetales for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet er bosatt i et annet EØS-land.

Per desember 2014 var det i alt 991 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2013 var det 785 eksportmottakere, en økning på 206 mottakere.

Statsborgerskapsoversikten viser at det i desember 2014 var flest mottakere fra Polen (70 prosent). Polens eksportandel har vært nokså stabil de siste årene.

Eksportmottakerene av kontantstøtte utgjør per desember 2014 6,1 prosent av alle mottakere av kontantstøtte. Til sammenligning var den samme andelen på 4,8 prosent per desember 2013. Gjennomsnittlig antall eksportmottakere for hele 2014 utgjør om lag 4 prosent av alle mottakere av kontantstøtte i 2014.