Tabeller

Nytt regelverk og statistikkonsekvenser

Fra 1. august 2012 ble Kontantstøtteloven endret. Den vesentlige endringen er at kontantstøtte for toåringer bortfalt, samt at  graderingsreglene for ettåringene ble endret ved at man gikk fra fem til to satser, og at satsen for barn mellom 13 og 18 måneder ble økt. Her kan du lese mer om vilkårene for å motta kontantstøtte.

Utviklingen i antall mottakere

Kontantstøtte etter nytt regelverk har nå virket i over ett år. Per desember 2013 var det 16 207 personer som mottok kontantstøtte. Det er en økning på 2,7 prosent eller 422 personer sammenlignet med samme tidspunkt i 2012.

Utviklingen i antall barn

I befolkningen var det per desember 2013 56 900 barn i kontantstøttealder (ettåringer), og per desember 2013 ble det utbetalt kontantstøtte for i alt 16 450 barn, noe som utgjør en andel på 29 prosent av alle ettåringer i befolkningen. I desember 2012 var det 28 prosent av ettåringene som mottok kontantstøtte. Økningen skyldes trolig at satsene for de yngste barna har økt.

Når vi ser på antall barn med kontantstøtte som andel av ettåringer per fylke, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte var Vest-Agder (37,4 %), Østfold (36,4 %) og Sogn og Fjordane (34,3 %). Lavest andel hadde Troms og Sør-Trøndelag med henholdsvis 19,6 og 21,4 prosent.

Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Tradisjonelt har Oslo vært et fylke med lavere kontantstøtteandel enn gjennomsnittet for landet. Andelen per desember 2013 var på 32,3 prosent og vi ser at Oslo ligger over gjennomsnittet for alle fylker.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Per september 2013 var det i alt 785 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2012 var det 671 mottakere, en økning på 114 mottakere.

Statsborgerskapsoversikten viser at det i desember 2013 var flest mottakere fra Polen (69,7 prosent). Polens eksportandel har vært økt noe de siste fire årene.

Eksportmottakerene av kontantstøtte utgjør per september 2013 4,8 prosent av alle mottakere av kontantstøtte. Til sammenligning var den samme andelen på 4,3 prosent per desember 2012.