Hele tre av fire fedre med foreldrepenger i de tre første kvartalene tok ut fem uker eller mer

Statistikken viser at fedre tar ut de tildelte fedrekvote-ukene og mer enn det. Andelen som tar ut åtte uker eller mer er stadig økende. I de tre første kvartaler i 1998 var det sju prosent menn med en foreldrepengeperiode på åtte uker eller mer. I de tre første kvartalene i 2007 hadde andelen økt til drøyt 13 prosent. 

Fra 1. januar 2007 er det gitt anledning til større fleksibilitet ved uttak av foreldrepenger. Ved fleksibelt uttak er det mulig å forlenge foreldrepengeperioden i inntil tre år.

Menn

I de tre første kvartalene i 2007 var det ca 30 400 menn med foreldrepenger, en økning på ca. 1 600 i forhold til de tre første kvartalene i 2006.  Dette må sees i sammenheng med at året 2006 hadde høyeste fruktbarhet siden 1991 (SSB). Det ble født ca. 1 800 flere barn i 2006 enn i 2005 (SSB). Fra 1.-3. kvartal 1998 til 1.-3. kvartal 2007 økte antall menn med foreldrepenger med 23 prosent.

For barn født fom 1. juli 2005 ble fedrekvoten utvidet fra 20 dager (4 uker) til 25 dager (5 uker). Fedrekvoten ble på nytt utvidet, dvs. fra  25 dager (5 uker) til 30 dager (6 uker) for barn født fom 1. juli 2006.

Hoveddelen av fedrene tar ut foreldrepenger i løpet av siste del av foreldrepengeperioden. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 ser vi nå at antall fedre med 6 ukers foreldrepenger har økt kraftig sett i forhold til tall per 30. juni i år. Det er fremdeles en stor andel fedre som har 5 ukers uttak (nærmere 28 prosent), men nå er andelen med 6 ukers uttak blitt høyere (med  nærmere 30 prosent). 

Det er stor forskjell på lengden av foreldrepengeperioden innen de forskjellige aldersgruppene. Hovedsakelig er det slik; jo eldre mann, desto lengre foreldrepengeperiode. Gjennomsnittlig har 75 prosent menn 5 uker eller mer. I aldersgruppa under 25 år har 65 prosent av mennene 5 uker eller mer, mens blant menn i aldersgruppa 40 år og over  har drøyt 77 prosent 5 uker eller mer.

Kvinner

Antall kvinner med foreldrepenger har vært relativt stabilt i 1.-3. kvartal de siste årene med unntak av 2007. Antallet var ca 38 000 i de tre første kvartalene i 2004-2006, og økte til ca. 40 000 i de tre første kvartalene i 2007. Dvs. en økning på 5 prosent fra 2006 til 2007. Økningen i antall fødte barn steg med drøyt 3 prosent fra 2005 til 2006 (SSB).

Nesten 3 av 4 kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. Tallene viser stor spredning aldersmessig; kvinner under 25 år har lavest andel med knapt 57 prosent, mens kvinner i aldersgruppa 35-39 år har høyest andel med drøyt 76 prosent. Andelen kvinner over 35 år er økende.

Tabeller