Tabeller

Utvikling

Pr. 30. juni 2009 var det 638 304 personer som mottok barnetrygd. Dette er en økning på 53 300, eller ni prosent, fra 30. juni 2000. De aller fleste mottakerne er kvinner, men andelen menn er økende. Ved utgangen av 1. halvår 2000 var 3,6 prosent menn, mens ved utgangen av 1. halvår 2009 var 7,9 prosent menn. Mottakerne blir stadig eldre. Ved utgangen av 1. halvår 2000 var 37,1 prosent av mottakerne 40 år eller eldre, mens andelen for denne gruppa økte til 46,1 prosent ved utgangen av 1. halvår 2009.

30. juni 2009 bor 12,1 prosent av barnetrygdmottakerne i Akershus, mens Oslo ligger på andreplass med 10,9 prosent. 30. juni 2000 hadde Akershus 11,3 prosent av mottakerne og Oslo 9,9 prosent. Finnmark utgjør den laveste andelen; 1,5 prosent ved utgangen av 1. halvår 2009 og 1,8 prosent ved utgangen av 1. halvår 2000.

Pr. 30. juni 2009 ble det utbetalt barnetrygd for 1 097 231 barn. Dette er en økning på 51 000 barn eller 4,9 prosent fra 30. juni 2000.

Antall barnetrygdmottakere med utvidet stønad (stort sett eneforsørgere) er 128 748 ved utgangen av 1. halvår 2009. Dette er omtrent det samme antall som ved utgangen av 1. halvår 2005. Ved utgangen av 1. halvår 2007 og 2008 gikk antallet med utvidet stønad ned med hhv. 1 500 og 1 800. Mottakere med utvidet stønad er noe eldre enn barnetrygdmottakere generelt, idet 52,4 prosent er 40 år eller eldre (mot 46,1 prosent for alle). 1 av 5 barnetrygdmottakere har utvidet stønad. Andelen mannlige barnetrygdmottakerne med utvidet stønad blir mindre, men det er fremdeles nesten halvparten av mannlige mottakere som mottar utvidet stønad. Andelen kvinnelige barnetrygdmottakere med utvidet stønad har holdt seg jevnt på i underkant av 1 av 5 i femårs-perioden.