Tabeller

Bidragspliktige

Bidragsmottakere

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Utviklingen i antallet bidragsmottakere og bidragspliktige

Per september 2020 var det 55 151 bidragspliktige og 60 787 bidragsmottakere som benyttet seg av NAVs tjenester til formidling av barnebidrag. Sammenlignet med september 2019 har antallet bidragspliktige gått ned med 3 959 personer og antallet bidragsmottakere gått ned med 4 248 personer. Det tilsvarer en reduksjon på henholdsvis 6,7 og 6,5 prosent. Sammenligner vi med september 2011 har både antallet bidragspliktige og bidragsmottakere gått ned med drøyt 30 prosent. 

De aller fleste bidragspliktige er menn (84 prosent) og de fleste bidragsmottakerne er kvinner (91 prosent). Flesteparten av både de bidragspliktige og bidragsmottakere er i aldersgruppen 40 år eller eldre, det gjelder henholdsvis 57 prosent av de bidragspliktige og 48 prosent av bidragsmottakerne. 

Det er i gjennomsnitt 1,5 barn per bidragspliktig og 1,4 barn per bidragsmottaker. 

NAV har kun statistikk over de som velger å få bistand til å fastsette og/eller formidle barnebidraget. Statistikken inkluderer derfor ikke de som har private ordninger.  

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Per september 2020 var det 83 586 barn det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for. Det er snaut 6 000 færre barn enn ved samme periode i 2019, noe som tilsvarer en nedgang på 6,7 prosent. Sammenlignet med september 2011 har antallet barn blitt redusert med over 36 000, en nedgang på 30 prosent. 

Av alle barn bosatt i Norge var det 7,3 prosent som det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for per september 2020. Det er en nedgang fra 8 prosent i september 2019, og nedgangen har vært jevnt nedadgående fra september 2011 da andelen var 10,7 prosent av alle barn. Det er blant de eldste barna andelen er høyest. 11,4 prosent av alle barn mellom 15 og 17 år, mot 3 prosent for de under 6 år.

Høyest andel barn det blir utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for er det i de nordligste fylkene. I Troms og Finnmark var andelen 8,3 prosent, mens den var 8,2 prosent i Nordland. Lavest andel var det i Rogaland, Viken og Oslo hvor alle hadde en andel på 5,8 prosent.   

Barn fordelt på forskuddssats

Dersom barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt, kan det søkes om bidragsforskudd. Bidragsforskuddet betales ut dersom bidraget ikke betales, eller kan utbetales dersom bidraget som er fastsatt av NAV er lavere enn det bidragsmottaker har rett på i bidragsforskudd. Les mer om forskjellen mellom barnebidrag og bidragsforskudd.

71 prosent av barna hadde innvilget forskudd i tillegg til barnebidrag, mens de resterende 29 prosentene kun hadde innvilget bidrag. 48 prosent av barna med forskudd hadde ordinært forskudd, mens 18 prosent hadde redusert forskudd. 33 prosent hadde forhøyet forskudd, hvorav 16 prosent var forhøyet forskudd for barn fylt 11 år, mens 17 prosent var forhøyet forskudd for barn opp til 11 år. Forskuddssatsen er behovsprøvd ut fra mottakers inntekt og om barnet er under eller over 11 år.  Les mer om satsene for forskudd.