Pressemelding

Statistikknotat

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall

Ved utgangen av mars 2019 mottok om lag 343 400 personer uføretrygd, mot 329 400 personer ved utgangen av mars 2018, en økning på 4,3 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det økning på ca. 4 200 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var 10,1 prosent per 31. mars. Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn forrige kvartal, og en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med tallene for ett år siden.

Nye mottakere

I løpet av de tre første månedene av 2019 fikk 9 800 nye personer uføretrygd, mot 9 300 personer i samme periode i 2018. 5 700 av de nye mottakerne i 2019 var kvinner og 4 100 var menn.

Avgang fra uføretrygd

I løpet første kvartal 2019 var det 5 600 personer som gikk ut av ordningen, noe færre enn i samme periode i 2017. Da var det ca. 200 flere personer som hadde avgang fra uføreordningen. 

Blant alle med avgang i årets tre første måneder utgjorde andelen 67-åringer 73,6 prosent, mens andelen i 2018 var på 75,1 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slår spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen. Andelen 67-åringer har stort sett økt etter dette.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per mars 2019 var det ca. 13 400 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden.

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet.I de fleste tabellene som viser uføretrygdede med et arbeidsforhold er alle personer med et uførevedtak inkludert.

Det har variert mellom 1 500 – 2 000 flere personer som har et uførevedtak, enn som har en uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca.3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling. Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. Over 1 000 personer som hadde avgang i 4. kvartal 2016 kom inn i uføreordningen igjen (tilgang) i januar 2017. I 2017 ble det ikke kjørt en inntektskontroll som vanligvis gjøres om høsten. Den kom først i begynnelsen av 2018.

Per mars 2019 var det 2 400 flere personer med et uførevedtak, enn antall uføre som fikk en utbetaling.

Saksstatistikk

Det ble fattet vedtak i ca. 12 000 nye uføresaker i løpet av perioden januar-mars 2019.

9 300 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 1 700 saker ble avslått. I 1 000 saker er resultatet ukjent.

I løpet av perioden januar-mars 2018 ble det fattet vedtak i om lag 10 600 nye uføresaker. Det var 9 100 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 1 500 saker ble avslått. Dette gir en avslagsprosent i første kvartal 2018 på 14,1 prosent.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per mars 2019 var det ca. 92 200 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, en liten endring fra mars 2018 da antallet var på 92 400 personer.

Det var om lag 2 500 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 31.03.2019. Antallet har holdt seg ganske stabilt over tid (2 600 per 31.03.2018).

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Ca. 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte.

Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste fått innvilget uføretrygd. Omlag 77 prosent av de 70 000 som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, mottok uføretrygd per mars 2019. Andelen som har fått innvilget uføretrygd i ettertid har steget helt fram til 2016 (til ca. 81 %), hvor andelen har stabilisert seg en periode. De siste kvartalene ser vi imidlertid at andelen har begynt å synke. Dette skyldes bl.a. at flere av de tidligere TU-mottakerne har gått over til alderspensjon (9 %) og noen er også døde (6 %) per mars 2019.

Totalt har om lag 90 prosent av alle personer som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, mottatt uføretrygd i ettertid.