4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Grunnpensjon: Opptjenes på grunnlag av trygdetid (botid) i Norge.

Tilleggspensjon: Opptjenes på grunnlag av tidligere inntekt

Særtillegg: Hvis mottaker har liten eller ingen tilleggspensjon, tilståes det et særtillegg. Størrelsen avhenger av særtilleggssats og ev tilleggspensjon.

Minstepensjonist: Når ikke annet er oppgitt, regnes mottakeren som minstepensjonist hvis han/hun mottar særtillegg

Grunnbeløpet (G): Reguleres som regel pr. mai hvert år.

Ektefelletillegg: Tillegg for ektefelle/partner/samboer som ikke forsørger seg selv ved egen inntekt (behovsprøvd).

Barnetillegg: For barn under 18 år som ikke har egen inntekt kan det ytes et barnetillegg (behovsprøvd)

Alder: Alder er definert som alder ved utgangen av måneden.

Pensjonen reduseres hvis ektefellen/partneren/samboeren har pensjonsgivende inntekt eller egen pensjon

4.2. Målevariable

Antall pensjonister: Antall pensjonister som har mottatt en ytelse den aktuelle måneden.