2.1. Formål

Statistikken benyttes til å overvåke utviklingen i bruk av ordningen og benyttes bl.a. som grunnlag i St.prp.nr. 1.

2.2. Om stønadsområdet

Statistikken omfattar personar som er under 67 år og mottek uførepensjon med yrkesskadefordeler. Yrkesskadedekningen i folketrygden får anvendelse på skader/sykdommer inntruffet etter 31. desember 1970. I forhold til vanlig uførepensjon gis det visse fordeler når hele eller deler av uførepensjonen skyldes yrkesskade. Pensjonen kan også beregnes på gunstigere måte.

Les mer om regelverket på denne siden.