6.1 Historikk

Ordningen med arbeidsavklaringspenger ble innført 1.3.2010, og avløste på samme tidspunkt ordningene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

6.2 Sammenliknbarhet over tid

Tidligere var det mulig å motta mer enn en av ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad i samme måned, derfor er ikke summen av personer som mottok hver av disse ytelsene direkte sammenliknbare med antall mottakere av arbeidsavklaringspenger.

6.3 sammenheng men annen statistikk

De fleste av de som mottar arbeidsavklaringspenger er registrert med nedsatt arbeidsevne, og mange av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne mottar arbeidsavklaringspenger. Likevel er det alltid noen som mottar arbeidsavklaringspenger uten å ha nedsatt arbeidsevne, og en god del personer som har nedsatt arbeidsevne uten at de mottar arbeidsavklaringspenger. Blant personer med nedsatt arbeidsevne er det om lag 70 % som mottar arbeidsavklaringspenger.