5.1 Foreløpige tall for andel mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen fra januar 2015

Det er oppdaget feil i NAVs befolkningstall for 2015. Vi bruker derfor tall for desember 2014 som befolkningsnevner i statistikken for 2015. Dette vil kunne påvirke andel mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen med 0,1-0,2 prosentpoeng.

5.2 Foreløpige fylkes- og kommunetall fra april 2014

Da det er funnet feil i geografifordelingen, har vi satt sammen geografiopplysninger utenfor vår ordinære produksjonsrutine fra og med april 2014. For å presentere tall på fylke/kommune, har vi koplet antall mottakere av arbeidsavklaringspenger mot opplysninger i Folkeregisteret (TPS).