Statistikken om mottakere av arbeidsavklaringspenger dannes og publiseres månedlig på nav.no. Hvert kvartal kommer det i tillegg en utvidet tabellserie som gir oversikt over antall nye mottakere av arbeidsavklaringspenger (tilgang) og antall personer som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger (avgang).

Statistikken omfatter alle som har fått utbetalt arbeidsavklaringspenger i løpet av måneden. Den viser mottakere av arbeidsavklaringspenger i antall og som andel av befolkningen i alderen 18-66 år. Det gis fordelinger etter kjønn, alder, fylke, kommune og diagnose.