Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)

Statistikk per mars 2021

Her finner du statistikk over personer som får utbetalt arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV i løpet av måneden. Beholdningsstatistikk publiseres månedlig. Statistikken over nye mottakere av AAP og personer som ikke lenger mottar AAP publiseres kvartalsvis.

Pressemelding 

Statistikknotat

Tabeller

Tidsserier måned - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Beholdning, antall

Tidsserier kvartal - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Tidsserier kvartal - Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger

Nye mottakere i kvartalet

Status to måneder før tilgang

En person regnes som ny hvis han/hun mottar arbeidsavklaringspenger i en gitt måned, men ikke mottok arbeidsavklaringspenger i de to foregående månedene.

Tidsserier kvartal -  Avgang fra arbeidsavklaringspenger

Avgang i kvartalet

En person regnes med avgang hvis han/hun mottar arbeidsavklaringspenger i en gitt måned, men ikke mottar arbeidsavklaringspenger i de to kommende månedene.

Arbeidsmarkedsstatus seks måneder etter avgang

Arbeidsmarkeds- og uførestatus seks måneder etter avgang

For mer informasjon om de ulike definisjonene i statistikkene se "Om Statistikken" under relatert informasjon.

Fakta

Spesielle forhold ved statistikken per september 2020

Ettersom utbetalingene i forbindelse med G-reguleringen i 2020 ble utbetalt senere på året har dette innvirkning på statistikken. Alle de som har fått utbetalt AAP så langt ila året, inkludert de som ikke lenger mottar ytelse og et stort antall som har siste periode med AAP i hht. vedtak i juni, kommer inn som mottakere i september. Vi har derfor fjernet alle de som fikk utbetalt kun etterbetaling i forbindelse med G-regulering fra statistikken for september. I statistikk publisert i september ble dette justert manuelt, og tallene avviker marginalt fra statistikk publisert i oktober 2020 og senere. Tidligere år er etterbetaling blitt utbetalt i mai eller juni. Dette har ikke like stor innvirkning på beholdningen ettersom færre personer har forsvunnet ut av ordningen i forkant, og vi ikke får med alle de har sluttdato for vedtak i juni.

Definisjoner i ny tabell om arbeidsmarkeds- og uførestatus seks måneder etter avgang

Statistikken viser overgangsstatus fordelt på ulike statusgrupper 6 måneder etter avgang. I begge tilfeller er statusgrupper som kommer høyere opp i tabellen prioritert. Det betyr at i statistikken som viser «arbeidsmarkedsstatus seks måneder etter avgang» vil personer som er arbeidstaker med stønad og mottar uføretrygd, falle inn i gruppen arbeidstaker med stønad, mens personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne og uføretrygd ende i statusgruppen nedsatt arbeidsevne. Statistikken som viser arbeidsmarkeds- og uførestatus forsøker å tydeliggjøre overgangen til arbeid og uføretrygd ved å prioritere disse gruppene.