Tilgang til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) er et grunndataregister over arbeidsforhold i Norge, som NAV eier og forvalter. Aa-registeret er tilgjengelig for offentlige og noen private aktører. Tilgang kan gis etter søknad.

Om Aa-registeret og distribusjon 

Aa-registeret er et register over alle arbeidsforhold i Norge med noen få definerte unntak. Aa-registeret er tilgjengelig for offentlige og noen private aktører. Aa-registerforskriften har bestemmelser om hvem som kan gis tilgang til registeret.

I dag er det TietoEvry som distribuerer Aa-registeret på vegne av NAV, men fra 1. november 2021 vil NAV stå for distribusjonen selv. Konsumenter som benytter API-løsninger eller uttrekk via TietoEvry i dag, må derfor koble seg på våre løsninger innen 1. november. Konsumentene av disse tjenestene må søke om tilgang til NAV så snart som mulig. 

For konsumenter som benytter TietoEvrys Infotorg (web-løsning), og som fortsatt har behov for en slik tjeneste, må søke om fornyet tilgang via NAVs-løsning etter sommeren 2021, men innen 1. oktober.

For å få tilgang til Aa-registeret, må du søke via NAVs søknadsløsning. Søknadsprosessen er beskrevet lengre ned på siden.

Hvem kan få tilgang til informasjon i Aa-registeret?

Alle offentlige virksomheter og andre som har behov for opplysninger om arbeidsforhold for å løse offentlige oppgaver, kan få tilgang til registeret. 

Private pensjonsinnretninger kan få tilgang til nødvendige opplysninger om arbeidsforhold til bruk i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon (OTP). 

Hvem som kan få tilgang er nærmere beskrevet i forskrift om Aa-registeret §§ 9 og 10 (se under Regelverk). Noen kan også ha hjemmel for tilgang i egen lov.

Følgende kan ikke benytte søknadsportalen som nevnt under:

Privatpersoner og bostyrere som behøver tilgang til Aa-registeret i forbindelse med skifte av bo eller konkursbehandling, samt offentlige myndigheter i andre land. Disse må søke om tilgang til Aa-registeret via brev (vi jobber med å få opp nye løsninger for disse gruppene).

Private aktører kan å få tilgang til Aa-registeret for forskningsformål, når det er forenlig med allmenne interesser. Se lenke under relatert innhold.

Tjenester fra Aa-registeret 

Gjennom distribusjon av Aa-registeret, vil NAV tilby standardtjenestene API (application programming interface), web-oppslag og uttrekk. Tjenestene tilbys i utgangspunktet vederlagsfritt, men dersom det er behov for spesialtilpassede løsninger kan NAV ta seg betalt for å utvikle dette.

Følgende tjenester kan benyttes for å motta data fra Aa-registeret: 

 • «Integrert oppslag (API)» gir tilgang til maskin-til-maskin-integrasjon. Dette er en standardløsning som tilbys gratis.  
 • «Web-oppslag» gir tilgang til web-oppslag i innlogget løsning på nav.no. Dette er en standardløsning som tilbys gratis.  
 • «Uttrekk» er utlevering som ikke er på standardformat. Det må oppgis en detaljert beskrivelse i «Vedlegg til søknad - Datainnhold» (standardformat) hva som skal inngå i uttrekket og utleveringsfrekvens. NAV kan ta seg betalt for å utvikle uttrekket. 

Nærmere beskrivelse av tjenestene og teknisk informasjon finner du på GitHub

Søke om tilgang til Aa-registeret

Dette må du forberede før du søker:

 1. Avklare hjemmel for utlevering, formål og behandlingsgrunnlag
 2. Avklare hvilke dataelementer fra Aa-registeret dere har behov for. Her må du ha fokus på dataminimering i hht GDPR
 3. Løsningens bruksvilkår må godkjennes
 4. Avklare hvem som skal være kontaktpersoner (telefonnummer og e-post må oppgis). a. Kontaktperson knyttet til avtale b. Kontaktperson ved endring av løsning c. Kontaktperson ved feil i løsning d. Kontaktperson ved sikkerhetsbrudd
 5. Hvis det benyttes ekstern databehandler for Aa-registeropplysningene, skal databehandlerens organisasjonsnummer (hovedenhet) oppgis. 
 6. Avklare hvilken tilgang det er behov for (API, web-oppslag eller uttrekk)

Opplysningene over må oppgis i søknaden før den kan sendes inn. 

Søknad om tilgang til Aa-registeret skjer gjennom NAVs Søknadsportal for Aa-registeret. 

Altinn-rettighet for å søke om og forvalte tilgang til Aa-registeret

For å kunne logge deg inn i søknadsportalen og søke om tilgang må du ha Altinn-rettigheten «Søke om tilgang til Aa-registeret og forvalte avtaleforhold».

Innehavere av følgende roller i Enhetsregisteret har denne rettigheten:

 • Bestyrende reder
 • Daglig leder / administrende direktør
 • Deltaker med delt ansvar
 • Deltaker med fullt ansvar
 • Komplementar
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Styrets leder

Den som har rettigheten «Søke om tilgang til Aa-registeret og forvalte avtaleforhold» kan signere søknaden digitalt og forplikter derigjennom virksomhetens bruk av dataene. Rettighetshaver kan også forvalte avtaleforholdet. Rettigheten kan delegeres til andre.

Søknadsportal for Aa-registeret

I «Søknadsportal for Aa-registeret» kan du:

 • Søke om tilgang til Aa-registeret
 • Sjekke status for søknaden
 • Se vedtaket
 • Søke om ny/utvidet tilgang
 • Endre kontaktpersoner (jf. Bruksvilkår pkt. 15.1)
 • Avslutte tilganger og/eller avtaleforholdet (jf. Bruksvilkår pkt. 20.2)

 

Gå til søknadsportalen