Partene i arbeidslivet og myndighetene er enige om å forebygge sykefravær og frafall, og ønsker en målrettet innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. NAV skal derfor forvalte et forskningsprogram på disse områdene. 

Om programmet

IA-avtalen for 2019-2022 vektlegger at innsats og virkemidler skal være kunnskapsbaserte. FoU-programmet under IA-avtalen er et virkemiddel for et målrettet, håndterbart, koordinert og helhetlig kunnskapsgrunnlag som kan knyttes til målene, tiltakene, virkemidlene og partene i avtalen.  Arbeids- og sosialdepartementet utgjør programledelsen, og har ansvar for strategiske føringer og overordnede rammer for programmet. Arbeids- og velferdsdirektoratet er programeier, og administrerer FoU-aktivitetene i programmet. Programmet har også en referansegruppe hvor partene i avtalen inngår. Videre vil Statens arbeidsmiljøinstitutt være en viktig bidragsyter.

Det faglige innholdet i programmet

Programmet vil fokusere på å få frem større og langsiktige studier som systematisk bygger kunnskap, og som benytter ulike innfallsvinkler og metoder. Et viktig formål er å bidra til en styrket kultur for systematisk utprøving av tiltak gjennom bruk av kontrollerte forsøk når tiltak skal initieres og senere implementeres. Partene i arbeidslivet og myndighetene har definert strategiske føringer for programmet:

  • IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum, og forskningen i FoU-programmet vil i hovedsak være av anvendt karakter, praksisnær og virksomhetsnær.
  • Det legges vekt på solid kunnskap om effekter av igangsatte tiltak, og hva som kan påvirke sykefravær og frafall.
  • Programmet skal sikre sammenheng mellom satsingen på bedre kunnskapsgrunnlag og andre FoU-aktiviteter innenfor avtalen.

Prioriterte temaområder

  • Forebyggende arbeidsmiljø
  • Innsats mot lange og/eller hyppige gjentakende sykefravær
  • Aktuelle tverrgående områder mellom områdene 

Du kan du lese mer om prioriteringene og det faglige innholdet i programnotatet, og om rammene for utlysningen i handlingsplanen - se Relatert innhold i høyremenyen. 

Kontaktpersoner for programmet:

Fatima El Boukri: fatima.el.boukri@nav.no

Bernhard Weigel: bernhard.weigel@nav.no