Prosjektet er nå ferdig evaluert, og du finner forskningsrapporten på OsloMet-storbyuniversitetet sine nettsider. Du kan også lese en kort omtale av prosjektet her.  

Hva gikk prosjektet ut på?

Arbeids- og velferdsdirektoratet satt i gang en landsdekkende utprøvning av en modell for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier med utgangspunkt i NAV-kontorene. Forsøket inngikk som et tiltak i satsningen Barn som lever i fattigdom - regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015-2017.

Prosjektets mål har vært tosidig. Den overordnede og langsiktige målsetningen var å forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering.

Den kortsiktige målsettingen var å utvikle og prøve ut en oppfølgingsmodell som kunne gi bedre resultater for familiene i målgruppen. Modellen skulle danne grunnlag for konkrete anbefalinger og en bredere implementering i NAV og samarbeidende tjenester i kommuner/bydeler.

Bakgrunn

Forskningsinstituttet Fafo gjennomførte en kunnskapsoppsummering på effektevalueringer av oppfølgingsmodeller fra 2014. De fant få eksempler på slike effektevalueringer. Fafo fant imidlertid at en rekke prosjekter har vist virksomme elementer som kan inngå i et program som kan prøves ut. Anbefalte elementer er: tett oppfølging, fast kontaktperson, myndiggjøring, koordinering og samarbeid på tjenestesiden. Dessuten er det helheten snarere enn enkeltdelene som synes å gi effekt og design for evaluering.

Konklusjonen fra forarbeidet er at det er en mangel på tilgjengelige, kunnskapsbaserte (effekt-evaluerte/virksomme) og helhetlige modeller eller programmer for oppfølging av lavinntektsfamilier. Derfor er det nødvendig å utvikle og prøve ut en egen modell eller et program tilpasset det norske velferdssystemet, som kan egne seg for bred implementering der NAV samarbeider med øvrige tjenesteområder i kommunene.

Hvilken forskningsmetodikk benyttes?

Prosjektet ble prosess- og effekt evaluert av OsloMet - storbyuniversitetet. Et eget forskerteam fra Arbeidsforskningsinstituttet og Sosialforskningsinstituttet har fulgt prosjektet både i siste del av fase 1 (utviklingsfase) og i fase 2 (forskningsfase).

Forskningen ble gjennomført som et randomisert kontrollert studie, hvor NAV kontorene i forskningsfasen ble delt i to grupper; en tiltaksgruppe og kontrollgruppe.

Målgruppen, målområdene og ressurstilførselen var den samme for begge kontorgruppene. Alle kontorene tilsatte  to «familiekoordinator» som skulle følge opp familiene. Kontorene i tiltaksgruppen forpliktet seg til å følge en bestemt oppfølgingsmetodikk i arbeidet med , mens kontorene i kontrollgruppen valgte organisering og arbeidsmetodikk selv. 

Denne type studier oppnår å få kunnskap om effekter av modellen som er utviklet, om denne er bedre enn «business as usual»  og hvilke mekanismer ved bruke av modellen og metodikken som har størst betydning.

Hvor foregår forsøkene?

Det ble valgt ut tre pilotkontorer i prosjektets utviklingsfase (fase 1), med oppstart i 2015. NAV Ringerike, NAV Sarpsborg og NAV Søndre Nordstrand. Prosjektmedarbeidere fra disse tre kontorene har bidratt i utvikling og utprøving av metoder og verktøy til bruk i prosjektets forskningsfase (fase 2).

Randomiseringen av de 29 kontorene som er med i prosjektet i forskningsfasen ble foretatt 14. oktober 2016. Kontorene ble tilfeldig trukket ut til enten å være tiltaks- eller sammenligningskontor. Tiltaksgruppen skal følge en bestemt metodikk og følges tett opp av prosjektet. Sammenligningskontorene kunne velge metodikk selv, og rapporterte bare ihht et vanlig Barnefattigdomsprosjekt.

Tidsramme

Prosjektets utviklingsfase, for utvikling av metode og verktøy varte frem til oktober 2016. Fra oktober 2016 startet fase 2 i prosjektet, som varte ut 2018. Tilskuddet til hvert enkelt NAV kontor var kr 915 000 pr. år.

Organisering

Utviklingsarbeidet foregikk i samarbeid med praktikerne ved pilotkontorene, deres ledere, samarbeidspartnere i kommunen og forskere fra OsloMet.

Prosjektet hadde en samarbeidsgruppe som bestod av representanter fra andre direktorater herunder Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Husbanken.

Prosjektets forskningsarbeid i regi av OsloMet knyttet også til seg en internasjonal referansegruppe.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Arbeids- og velferdsdirektoratet Ingrid Raab Epost: Ingrid.raab@nav.no Tlf: 21 07 01 20//976 33 134

Prosjektleder OsloMet Ira Malmberg-Heimonen Epost: ira.malmber-heimonen@oslomet.no