Et underliggende spørsmål har derfor vært hvorvidt denne modellen kunne overføres til andre kommuner, som ikke nødvendigvis har de samme lokale forutsetningene som man har i denne kommunen.

Prosjektet 1-2-3-4 er altså gjennomført i tre kommuner i Vestfold, (Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme) og Nordlandsforskning har hatt oppdraget med å gjennomføre evalueringen. De har gjort en formativ følgeevaluering av prosjektet. Det innebærer at evaluator har studert implementeringsprosessen etter nærmere kriterier. Prosjektet startet opp januar 2015 og ble avsluttet 31.12.16.

Forsøket handler om kommunikasjonen mellom sykmeldende leger og NAV om legemeldt sykefravær. Innholdet har bestått av at fastleger og NAV-veiledere med ansvar for oppfølging av sykmeldinger benytter et felles tallsystem, der kodene 1, 2, 3 og 4 har blitt ført i sykmeldingsblankettens punkt 6. Tallkodene 1 og 2 innebærer medisinske vurderinger og oppfølging fra legens side, med foreløpig avventing fra NAV. Tallkodene 3 og 4 innebærer at legen anser at NAV bør prioritere saken og følge opp raskt.

Forskeren har observert at i samarbeidsrelasjoner mellom NAV og leger, hvor bruken av tallkoder har tilstrekkelig oppslutning fra begge parter, fungerer tallkodene som grunnlag for grovsortering og prioriteringer i stor grad etter hensikten. Her uttrykker både leger og NAV-ansatte at de i stor grad har gode erfaringer med denne måten å samhandle på.

De fant at spesielt to forhold var utfordrende i forsøket med 1-2-3-4 underveis:

  • Varierende oppslutning fra legenes side
  • Innføring av nytt system med elektroniske sykefraværsblanketter

Dette handler både om prosjektinterne forhold, forhold i omgivelsene i de tre kommunene der forsøket har blitt prøvd ut, og ytre forhold knyttet til prioriteringer og endringer på fylkesnivå og nasjonalt nivå.

 

Ved gjennomgang av relevante registerdata fra Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet har det ikke vært mulig å finne støtte for at forsøket med 1-2-3-4 har hatt en direkte effekt på legemeldt sykefravær, lengden på sykefravær eller inngang på arbeidsavklaringspenger.

I følge sluttrappporten behøver ikke dette bety at forsøket ikke kan ha hatt betydning for bedre bruk av tid og ressurser i enkeltsaker for både leger og NAV-veiledere.

Forsøket er gjennomført med midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, LO og NHO.

Du kan lese hele rapporten her.