Å miste og finne en jobb

  • De fleste som melder seg ledige, gjør dette en til to-tre ganger. 
  • Rundt halvparten av de unge registrerte arbeidssøkerne søker om dagpenger. Jo sterkere arbeidstilknytning før ledighet, jo større sannsynlighet for både å søke og få innvilget dagpenger.
  • Analysen viser demografiske forskjeller i søketilbøyelighet, innvilgelse og overganger til annen aktivitet som forskerne ikke får forklart bort verken med arbeidstilknytning eller utdanningsaktivitet. 
  • De som får innvilget dagpenger, har i gjennomsnitt lengre ledighetsforløp enn de som enten ikke søker, eller får avslag. 
  • De gruppene som har lavest sannsynlighet for å få innvilget dagpenger, går også lengst på disse hvis de først får dem.   

Fakta

  • Datagrunnlaget er hentet fra NAVs registre, Aa-registeret og Database for høyere utdanning (DBH/NSD) for perioden 2011-2018. Analysen har ikke hatt tilgang til inntektsdata, og sier derfor ikke noe om betydningen av tidligere lønnsinntekt for søketilbøyelighet, innvilgelse av søknader eller varighet på dagpengeperioden. 
  • I rapporten presenteres både uni- og bivariat statistikk, samt resultatene av multivariate analyser basert på ulike regresjonsteknikker. Se rapporten for en nærmere beskrivelse av datagrunnlag, variabler og metoder som er benyttet.