Nordlandsforskning har gjennomgått forskningslitteratur om hvordan tjenestedesign som metode brukes i tjeneste- og virksomhetsutviklingen i offentlig sektor. De har også vurdert forskning på erfaringer med, og resultater av, bruk av metoden både i Norge og internasjonalt. 

Formålet har vært å gi innsikt i hvordan tjenestedesign som utviklingsmetodikk påvirker ledelse og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Hovedfunnene er:

  • Forskning på tjenestedesign som tilnærming innen offentlig sektor er fortsatt i en eksplorerende fase, der man er opptatt av å utvikle metoden og dokumentere og beskrive/forstå hva som skjer.
  • Kompleksiteten i offentlig sektor stiller særskilte krav til håndtering av ulike spenninger i tjenestedesignprosessen.
  • Endrings- og transformasjonsledelse svarer godt til de kravene som knytter seg til ‘designtenkning’ og etablering av designkultur i organisasjonen, men kan være utfordrende i offentlige komplekse organisasjoner som håndterer vanskelige ressursmessige og etiske spørsmål.
  • Nødvendig kompetanse i organisasjonen handler om å utvikle de ansattes forståelse, og etablere felles forståelse med bruker om problem- og løsningsprosessen.

Gjennomgangen er basert på et litteratursøk i tre databaser (Web of Science, Scopus og Oria). I alt 1397 artikler er gjennomgått, av disse er 69 sammendrag og 36 artikler lest. Ifølge rapporten var det kun 10 artikler som fylte inklusjonskriteriene og er omtalt, men Nordlandsforskning har ifølge rapporten supplert med andre relevante kilder for å belyse dimensjoner ved de forelagte problemstillingene.

Les rapporten her.